sort by: relevance title

results: 2294

refine search results
/230
<< >>
 • Homenaje a Liszt

  Homenaje a Liszt

  Magasba nyújtott kezű meztelen női alak. Rámásolva régi fotó. Aláírás jl: Gyenes

 • A torero özvegye

  A torero özvegye

  Meztelen női alak fekete fátyollal maga előtt tartja a torero ruháját. Aláírás bl: Gyenes

 • borító

  Új Írás

  Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat

  Új Írás - irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, 1985. január.

 • borító

  „Világ ​világa, virágnak virága…”

  Ómagyar Mária-siralom

  Az első magyar vers, az egész finnugor nyelvcsalád első fennmaradt lírai emléke 1923-ban vált ismertté. Címét - Ómagyar Mária-siralom - első ismertetője, Gragger Róbert adta, akit mindenekelőtt germanistaként tart számon a magyar irodalomtörténet-írás. Nem véletlen, hogy az első ismertetés jeles szerepe egy ekkor Berlinben élő magyar tudósnak jutott. 2 db

 • borító

  A ​szimbólumok titkos világa

  Jelképek, jelképrendszerek és jelentéseik

  A ​szimbólumok mindenütt jelen vannak: álmainkban, tudatalattinkban és a bennünket körülvevő világban. Az intuitív bölcsesség szintjén mozgatnak és inspirálnak bennünket. Egyetemes nyelven szólnak hozzánk, amelynek megértését a pszichológia nagyjai - Sigmund Freud és Carl Gustav Jung - könnyítették meg számunkra. A kötet kifejező képek és rövid magyarázó szövegek segítségével foglalja össze a szimbólumokat és szimbólumrendszereket. Ha megértjük ezek üzenetét, életünk sokkal gazdagabbá válik. David Fontana segít eligazodni a szimbólumok szövevényes világában. Megosztja velünk széleskörű tudását, amely felöleli a pszichológia, a keleti és a nyugati ezoterikus tanítások, az antropológia és a történelem területeit, valamint az álomterápia és a szimbólummeditációban szerzett tapasztalatait. A kötet gazdag képanyagot tár az olvasó elé: több, mint 130 képzőművészeti alkotásról készült reprodukció és közel 200 színes illusztráció díszíti. A szimbólumok titkos világa gondolatébresztő képes kalauz, amelyben a jelentősebb jelképek összes típusa megtalálható - mandalák és labirintusok, létező és mesebeli teremtmények, sárkányok és mitológiai lények, istenek és istennők, szakrális és világi építmények, menny és pokol, virágok és drágakövek, színek és természeti jelenségek és még sok minden más. A szerző dióhéjban áttekinti a nagyobb szimbólumrendszereket – a Ji Csingtől a tarotkártyán át az asztrológiáig –, így az Olvasó is kedvet kaphat ezek behatóbb tanulmányozására.

 • borító

  Elme és idegkórtan

  Az elmebetegségek és a kapcsolatos idegbetegségek kórtana

  E könyvecske talán az első kísérlet annak igazolására, hogy a psychiatria a neurologiával és viszont szorosan függ össze. Ennek az összefüggésnek volt hirdetője egyetemünkön a psychiatria első tanára, Laufenauer Károly, volt főnököm, aki hazánkban nem csupán a klinikai psychiatria megalapítója, hanem a neurologia kiváló művelője és az ép kóros agyanatómia avatott gondozója volt. Hogy a magyar psychiatria, neurologia és agyanatómia manapság a külföldön is tényező, abban Laufenauer Károlynak vitathatatlan része van és ez indít engem arra, hogy halála után 25 évvel érdemdús emlékét felidézzem.

 • borító

  Magyar ​népballadák

  A ​magyar népköltészetben a mesék mellett a legkiemelkedőbb alkotáscsoport a balladáké. Jelen kötetünkben csak a szövegek bemutatására vállalkozhattunk, noha szövegektől elválaszthatatlanok a dallamok. A nép ajkán mindig együtt él a kettő. A balladák szövege azonban önmagában is teljes, szép, gyönyörködtető. Kötetünk a Magyar Népballadák 1968-as kiadását vette alapul. Most is, mint akkor, az összes balladatípus bemutatására törekedtünk, s amik kimaradtak, elsősorban esztétikai fogyatékosságuk miatt nem kerülhettek együvé a klasszikus balladák legszebbjeivel. Jó egynéhány helyi balladáról tudunk és még több ponyvaballadáról, vallásos balladáról, amelyek legújabbkori népköltészetünkben jelentős szerepet kaptak. Ezek művelődéstörténeti szerepe cseppet sem becsülendő alá, kötetünk összeállításakor azonban csak az esztétikailag értékesebbeket vehettük figyelembe. A jórészt klasszikus balladák mellé csak kis számban állítottuk kevésbé népszerűeket, a népi verselők helyi balladáit, valamint a ponyvaballadák közül is elsősorban a szájhagyomány csiszolta változatokat. Ezenkívül arra is törekedtünk, hogy az egész magyar nyelvterületről, annak minden tájcsoportjáról közreadjunk szövegeket, hogy bizonyítsuk a magyar balladaköltészet elterjedettségét. Természetesen egy-egy területről (Erdély, Moldva) lényegesen több balladát közlünk, mint más vidékekről, hiszen éppen itt maradtak fönn legtovább a legrégiesebb balladák, és – érthető módon – a szakemberek is ezen a területen búvárkodtak a legtöbbet, a legnagyobb eredménnyel, és az ezekről a területekről származó balladák hozták a mind esztétikailag, mind történetileg legváltozatosabb anyagot. A magyar balladák jelen rendszerezésekor arra törekedtünk, hogy népköltészetünk egyik jellemző sajátosságát – két történeti réteg egymásmellettiségét – adja vissza, és azt, hogy balladáink (elsősorban a régiesek) a tragikum-ábrázolás három fázisát mutatják. Emellett a jegyzetekben mindig utalunk arra, hogy a magyar balladák szervesen kapcsolódnak az egyetemes emberi kultúrához, motívumkészletük az európai és az Európán kívüli népek költészetével megannyi rokonságot mutat. Megítélésünk szerint a rendszerezés így jobban tükrözi a magyar balladakincs karakterét, mintha a nemzetközi kiadványok sémájához igazodna. Így is kiviláglik, hogy a magyar népballadák fő problémaköre a szerelmi, családi konfliktus. Ezt azonban olyan változatosan képes kifejezni, hogy bizony sokszor alig lehet elkülöníteni egymástól a rokon gondolatot tartalmazó, de más-más szövegű balladákat. A szöveg közreadásának módja is sok gondot jelentett. Gyűjteményünkben helyet kaptak a múlt század elején feljegyzett balladák, a század második felének gyűjtési lázában nagy számban publikált anyag és századunk csöppet sem egységes adatközlései, kéziratos feljegyzései. Tisztelettel és hálával forgattuk a régi és új gyűjteményeket, köszönetet mondunk minden gyűjtő fáradságos munkájának, de nem ragaszkodhattunk minden esetben nyelvjárási közlésükhöz. A különböző hangjelölési módokat egységesítettük, de ahol lehetett, megtartottuk a helyi sajátságokat, a nyelvi különbségeket, a tájszókat. Napjainkig az egész magyar nyelvterületről a változatok sokasága került elő. Némely esetben több száz variáns is van egyetlen balladatípushoz. Természetesen ilyen nagy mennyiségű anyagközlésről, a balladák teljes kiadásáról szó sem lehet, ezért a magyar balladakincset reprezentáló, átfogó, rendszerező munkát állítottunk össze.

 • borító

  Forgatókönyv

 • borító

  Csízió ​vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása

  Nem azon okból adom elődbe, szeretett atyámfia e természet-magyarázó könyvecskét, hogy azt ítéld meg belőle, mintha pokol-planéta vagy vagy bármi jegy alatt születni, pokolul is kellene elveszned, hanem azért, hogy tanuld meg belőle a gonoszt tőled eltávoztatni és a jóban állhatatos maradni. Hogy pedig az ember a felső testeknek, tudni illik a csillagoknak, a planétáknak és a többi égi jeleknek az erejét megismerje, az égi jelekhez, az esztendőkhöz és napokhoz tudja magát alkalmazni, azért e kis könyvecske kiadatott, melyből minden ember megtanulhatja, miképpen kell táplálkozni és életünk folytában micsoda rendtartásban éljen.

 • üvegnegatív

  Nő portréja

  Fekete-fehér üvegnegatív fotó, kissé halvány, karcos, szélein foltokkal. Kaposvári fotós hagyatéka.

/230
<< >>