sort by: relevance title

results: 66

refine search results
/7
<< >>
 • Elet a torok idoben. Delvidek

  Élet a török időben. Délvidék

  text
  qualifiedcontent

  Typewritten teaching material documentation on the 'Life during the Turkish Occupation and on the South Land'.

 • Falu, varos egymasra utaltsaga. Nemzetunk multja

  Falu, város egymásra utaltsága. Nemzetünk multja

  text
  qualifiedcontent

  Typewritten teaching material documentation on the 'Village and City Interdependence and Our National Past'.

 • Bibliai_15_lead

  Héber Bibliai olvasmányok, III. rész: Az utóbbi próféták és a zsoltár könyveiből

  text
  qualifiedcontent

  PIH Vallástani iskolakönyvek sorozat, 15. szám

  Első kiadás
  Magyar fordítással s nyelvi meg tárgyi elemzéssel
  Közép-, polgári és kereskedelmi iskolák, valamint a talmudórai tanfolyamok vallásoktatása számára
  Az egyes próféták korviszonyait, működését s eszméit, s a zsoltárt tárgyaló bevezetésekkel

  "Istenfélelem a tudás kezdete"

  Részlet a Bevezetésből: "Az isteni küldetés tudata a prófétai hivatás egyik leglényegesebb vonása. Isten parancsol és a próféta engedelmeskedik; megy és cselekszik, amint Isten szava rendeli. Egyéni hajlamai teljesen háttérbe szorulnak. „Isten szelleme megszállja, „keze megilleti" és ő e „kéz hatalmánál fogva" (Jézsajás 8) teljesiti hivatását. Abban, amit mond vagy tesz, Isten igéje nyilatkozik: még pedig abban az alakban, melyet küldőjének akaratából öltött lelkében és minden kétséget kizáró világossággal. A prófétai ige nem olyan, mint az orákulum, mely magyarázatra szorult s melyet hirdetőjének előbb érthető nyelvre kellett lefordítania, ahogyan azt a pogány jós cselekedte Dodonában, midőn a Zeus-tölgy lombjainak zörgéséből s a szent forrás zúgásából; vagy Delfiben, hol a Pythia rejtelmes hangjaitól leste el a titkok ismeretét."

 • Bibliai_Gunsz2_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák. (Mózes. Józsua. Bírák. Királyság.)

  text
  qualifiedcontent

  Középiskolák I., II., III. és IV. osztálya számára

  Második kiadás.
  Az 1887-es első kiadás bővített és javított változata.
  "Szerző tulajdona"

 • Bibliai_Gunsz_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák

  text
  qualifiedcontent

  Középiskolák I. osztálya számára

  A sorozat 1. füzete
  Részlet az előszóból: "A ״Bibliai történetek“, melynek első füzete most lát napvilágot, a biblia elbeszéléseit kívánja egyszerű, közvetlen modorban a zsidó tanuló ifjúságnak nyújtani. Az alapelvek, melyek könyvem megírásánál vezéreltek, magából a könyvből eléggé kiviláglanak, ezek bővebb fejtegetésébe itt tehát nem bocsátkozom. Hogy mennyiben jártam el helyesen a tárgyalandó anyag kiszemelésében és földolgozásában, annak megvitatására különben sem volna alkalmas tér egy az ifjúság használatára irt könyv előszava. Csak azt kívánom e helyütt megjegyezni, hogy egyes, a bibliában föltalálható részletek teljes mellözése vagy módosítása nem önkényszerüleg történt, hanem fontos paedagogiai és valláserkölcsi tekintetekben leli alapját. A biblia, úgy a mint az előttünk van, nem gyermekek számára irt könyv, és ha — a mit a hiterkölcsi nevelés bizonyára nem nélkülözhet — annak tartalmát az ifjúsággal megismertetni óhajtjuk, úgy nagyon résen kell lennünk, hogy ügyetlen s tapintatlan eljárás által épen az ellenkezőjét ne érjük el annak, a mit voltaképen elérni iparkodunk. Ez óvatosság által nem hamisítunk tényeket, csupán elhallgatjuk azt, mit megérteni, való lényegében fölfogni csak később az erkölcsi és szellemi képességek fejlettségével lesz ifjúságunk képesítve.
  [...] E füzet, mely az őstörténetet s a pátriárchák történetét foglalja magában, a középiskolák első osztályának képezi tananyagát. Gyors egymásutánban követni fogják a II. füzet, mely Mózes, Józsua s a bírák történetét öleli föl (a II. oszt, tananyaga), s a III. befejező füzet, mely a királyság történetét tárgyalja (a III. s IV. oszt, anyaga)."

 • Schlesinger_vezer1_lead

  Zsidó vallástani vezérfonal: I. osztály

  text
  qualifiedcontent

  a polgári és középiskolák számára

  Készül a 'PIH' tanterve nyomán
  Részlet a bevezetésből: "Izrael népének származása: Izraeliták vagyunk. Ősrégi időkbe terjed vissza a mi népünknek története. E hajdankorunk eseményei a szentírásban (biblia) vannak megírva. A szentírásból tudjuk, hogy őseink — a héberek -- az Eufrátes és Tigris folyók között elterülő nagy síkságról vándoroltak ki Kanaán s idővel Egiptom földére és hogy leginkább baromtenyésztéssel foglalkoztak. [...] .Á b r a h á m ősatyánk volt az első, ki az egy igaz Istent valójában fölismerte s minden embert felebarátjának tekintve, erkölcsi érdeme szerint szeretett. [...] .Á b r a h á m az egy igaz Isten útjait követte, valódi jámbor ember volt, ki szeretetet és igazságot gyakorolt minden tettében. [...] .Á b r a h á m igaz istenismerete szent öröksége maradt ivadékainak ; híven megőrzék azt fia .I z s á k és unokája .J á k o b, később nyert nevén .I z r a e l is. Mivel ők voltak az egy igaz Isten első imádói, mi ivadékaik őket nevezzük törzsatyáinknak."
  Héber az én származásom; az örökkévalót, az egek Istenét tisztelem én! (Jónás 1., 0.)

 • Schlesinger_vezer2_lead

  Zsidó vallástani vezérfonal: II. osztály

  text
  qualifiedcontent

  a polgári és középiskolák számára

  Készül a 'PIH' tanterve nyomán
  Részlet a bevezetésből: "Az utolsó király, Salamon, végnapjaiban őseink állami viszonyaiban úgy, mint vallásosságukban nagy hanyatlás áll be. A pompát és fényt kedvelő király kénytelen a nép adóját felemelni, mi miatt általános elégületlenség támad. Az öregedő király nem tudja már föltétien engedelmességre bírni a leigázott népeket, sikerrel lázadnak fel ellene az edomiták, valamint Rezon, Eljáda fia. A keleti királyok szokása szerint különféle nemzetektől származó nőket fogad udvarába, kik istenségeiket még tovább tisztelik itt is, elannyira, hogy végül a királyt is azok tiszteletére téritik és az erkölcsrontó pogányságnak ismét szentelt helyei támadnak Izraelben. Mikor .S a l a m o n meghal, az egész birodalmat zilált állapotban hagyja fiára: .R e h á b e á m r a."

 • Tortenet2_lead

  Bibliai Történet II.

  text
  qualifiedcontent

  A honfoglalástól a második templom koráig

  A középiskolák II. oszt. izr. tanulók számára

  E korszak története Mózes öt könyvében van megírva. Isten a világot hat nap alatt teremtette, a hetedik napon pedig nyugodott és ezt a napot nyugalom napnak (szombat) szentelte. Isten az első emberpárt Ádámot és feleségét Évát az Éden kertjébe helyezte, de mivel megszegték az ő parancsát, kiűzte őket onnan. Idővel az emberek nagyon elszaporodtak, de oly gonoszak és erőszakosak voltak, hogy Isten özönvíz által elpusztította őket; csak Nóé, az egyetlen igaz ember menekült meg családjával együtt.
  Noénak három fia volt: Sém, Hám, és Jáfet. — Ezektől származnak a különféle népfajok.

 • Tortenet1_lead

  Bibliai Történet I.

  text
  qualifiedcontent

  A világ teremtésétől Mózes haláláig

  Az izr. elemi népiskolák I-IV. osztálya és a középiskolák I. osztálya számára

  "A bibliai történet Izráel népének a történetét tanítja a biblia elbeszélése szerint."

 • KNY_19_01130_0551946_lead_661142

  Öröm-dal, mellyet fő tisztelendő Zabka Márton úrnak a' Ro'snyói Székes Egyház kanonokjának a' Pap-nevelő Intézet, 's Lyceum' igazgatójának Őszutó 11-kén midőn név-napját ünnepelné hódolat jeleül ajánl a' ro'snyói nevendék papság

  text
  qualifiedcontent
/7
<< >>