sort by: relevance title

results: 502

refine search results
/51
<< >>
 • 3800_Bernstein_Bela_Zsido_vallastan_a_zsido_csalad_szamara_1920_lead

  Zsidó vallástan a zsidó család számára

  text

  Részlet az előszóból:
  "E könyv a háborús viszonyok szülötte. Évek során át használtatm a gymnasium VII. és VIII. osztályában a Vogel-féle, Izraelita hit- és erkölcstant. A háború utolsó évében nem volt többé kapható. Akkor elhatároztam, hogy jegyzetek alapján fogom tanitani az illető osztályokat. Mikor e célból az anyagot elkezdtem feldolgozni, mihamar azt vettem észre, hogy csak a keret marad a régi, de a tartalom, mely betölti, más. Így jött létre ez a ״Zsidó vallástan“, mely hosszú gyakorlat alatt szerzett tapasztalataim folyománya. A Vogel-féle beosztást jónak találtam, de annak alapján olyan vallástant akartam a tanulók kezébe adni, mely világosan megmutatja nekik, mit adott a zsidó vallás a zsidóságnak és általa az emberiségnek... Remélem, hogy ez a ״Zsidó vallástan“ nem csak a tanuló ifjúságnak, de a zsidó családoknak szívéhez és értelméhez is megtalálja az utat.
  Nyíregyháza, 1920. március hó."
  A szerző

 • 3800_Hevesi_F_Szaadja_gaon_vall_eszm_arabs_bibliaford_es_magy_tuk_1933_lead

  Száadja gáon vallásbölcseleti eszméi arabs bibliaforditasai és magyarázatai tükrében

  text

  Részlet a könyvből:
  "Legelső feladatunk lesz kimutatni, hogy Sz. ismeretelméleti alapvetése milyen hatással volt exegesisére; azután foglalkozunk metaphysikai állásfoglalásával. Majd ethikai szemléletével és végül különböző kisebb fontosságú kérdésekkel, melyek e tárgykörbe vágnak (lélektana stb)."

 • 3800_Fenyes_Mor_A_zsido_istentisztelet_ismertetese_1896_lead

  A zsidó istentisztelet és a vele kapcsolatos vallásos intézmények történeti és rendszeres ismertetése (liturgia)

  text

  Részlet a bevezetésből:
  "I. §. Vallásos életünk feladatait Simon Haczaddik, a Nagyzsinagóga tagja, a következőképen foglalja össze ;
  על שלישה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
  Három dolgon alapszik a világ (a vallásos élet): a tórán az istenszolgálaton és a szeretet gyakorlásán. (Ábót I. 2.)"

 • 3800_Fenyes_Mor_A_Biblia_konyveinek_altalanos_ismertetese_1929_lead

  A Biblia könyveinek általános ismertetése

  text

  különös tekintettel tartalmukra és eszméikre.

  Függelékül:

  Szemelvények a próféták könyveiből és a zsoltárból

  héber-magyar szójegyzékkel

  Középiskolák VII. osztálya, felső kereskedelmi iskolák III. évfolyama és tanítóképzők III. évfolyama számára.

  A Pesti Izr. Hitközség vallástani iskolakönyv-kiadványának, 12. száma.
  A héber Biblia vagy Tanakh (héberül: תנ״ך, vagy gyakran: Ószövetség vagy Ótestamentum) könyveinek általános ismertetése.
  Írta: Dr. Fényes Mór rabbi, teológus, a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára.

 • A300_243_Schmelczer_Karaitak_Lead

  A Karaiták ünnep-és böjtnaptörvényei

  text

  A berlini (KGL. BIBL. MS.OR.OCT. 351) és a londoni ( BRIT. MUS. MS. OR. 2405/6) kéziratok alapján első ízben kiadta fordította bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta bölcsész doktori értekezésként Dr. Schmelczer Izsák.

 • A300_217_Grunvald_Budai_Zsin_Lead

  Buda-Várhegyi Zsinagóga és Zsidó Temető helye a török időkben

  text

  Különlenyomat a „JUBILEE VOLUME IN HONOUR OF PROF. BERNHARD HELLER“ című műből.

 • 3800_Heber_koltok_antologiaja_lead

  Héber költők antológiája

  text

  Részlet a bevezetőből:
  "Ez a kötet körülbelül egy évezred héber költészetéből mutat be válogatott darabokat....A fordító, ha könyvének érdeme van, ezt az érdemet meg kell, hogy felezze dr. Weisz Pál főrabbival, akinek filológiai előmunkálatai levettek a fordító válláról szinte minden, nem szorosan művészi jellegű terhet és feladatot. A szükséges héber források megszerzésétől a versek válogatásán és a szövegek prózai tolmácsolásán keresztül el egészen a tartalmi és formai kommentárok apróságaiig — minden munkát a tudós főrabbi vállalt és végzett, sugalló lendülettel és tárgyszeretettel. Nincs benne kétség, hogy nélküle a Héber költők antológiája nem született volna meg. Hasonló természetű, bár kisebb méretű segítségért hálás a fordító két kitűnő hebraista barátjának, Grosz Ernőnek és Ben Slomonak."
  K.L.

 • A300_225_Carmilly_ori_angol_Lead

  The Rabbinical Seminary of Budapest 1877-1977

  text

  A Centennial Volume

  Introduction "Plans for the publication of this volume were first formulated at a centennial celebration held by the Seminary’s Alumni Association at the Jewish Theological Seminary of America in New York on February 4 and 5, 1980. These plans had the active cooperation of Professor Alexander Scheiber, late rector of the Seminary, who paid frequent visits to the United States."

 • Stephaneum_Biblia1

  Bibliai történet, I. rész : A világ teremtésétől József haláláig

  text
  qualifiedcontent

  A Budapesti Izr. Hitközség Vallásoktatás kiadványai sorozat

  Religious Text Book in Primary Schools for Israelite Students in I-II classes. 8 pages in Hebrew with the appendix of 'Reading Exercises'. The Budapest Israelite Religion, Religious Education Publication Series. Bible Story, Part I: From the Creation of the World to the Death of Joseph.

 • A300_216_Sern_Izraelenekei_Lead

  Izráel énekei

  text

  Vagyis zsoltárok a klassikai héber költészet aesthetikai méltatásával

  Előszó "A szentirás egyik könyve sem gyakorolt oly közvetlen, mélyreható befolyást a népek gondolkozása s vallási érzetének ébresztésére, mint a zsoltárok. Az ezekben nyilatkozó mély vallásosság, alaki tökély, választékos nyelv, az isteni gondviselés, valamint egy jobb kor bekövetkezése iránt táplált hit: mind együtthatnak, hogy a zsoltárokat a hit s lelkiüdvözülés kiapadhatlan forrásává, úgyszólván nemzetközi imakönyvvé tegyék.

/51
<< >>