sort by: relevance title

results: 503

refine search results
/51
<< >>
 • 3800_Low_Immanuel_Az_ezredev_nyolc_beszed_1896_lead

  Az Ezredév

  text

  Nyolc beszéd

  A szegedi zsidó hitközség által 1896.-ban kiadott könyv, amelyből Lőw Immánuel újabb nyolc beszédét ismerhetik meg az olvasók.

 • 3800_Low_Immanuel_es_Klein_Salamon_A_Szegedi_Chevra_1787-1887_lead

  A szegedi chevra

  text

  1787-től 1887-ig

  Történeti emlékezések a szegedi chevra működéséről, 1787-től 1887-ig.

  Részlet a bevezetőből:
  „A szegedi chevra fennállásának százados fordulójának megünneplésére…a chevra … tekintve az ünnepély jelentőségét, ez alkalommal … elhatározta, hogy történetének azon mozzanatai, amelyek a chevra tagjait jelenben vagy jövőben érdekelhetik, közzététessenek.
  Ezen szempontból kívánja a jelen füzet az egyesület múltját tárgyalni, reméli azonban, hogy a kizárólagos helyi érdek mellett némi általánosabb érdeket fog neki kölcsönözni azon körülmény, hogy a helybeli chevra élete és működése egyéb chevrákétól lényegesen nem különbözvén, vázlatunk egyúttal az egész intézmény történetének 1) mintegy mutatványául szolgálhat.
  Sajnosan tapasztaltuk e történelmi kutatásnál, minő kevés érzékkel bírnak hitközségeink és egyleteink saját múltjuk, történelmük iránt.
  Már hetven év előtt utalt Zunz arra, hogy a hitközségek könyvei a történész számára minő fontos anyagot tartalmaznak (Ges. Schriften I. 16.), de azért még mindig sok régi községi és chevrakönyv pusztul s vesz el, mert nem ismerik históriai értékét. Bárha indíttatva éreznék magukat hitközségeink és chevráink, hogy régi könyveiket, s ahol van — bár ritka eset, hogy van — levéltáruknak történelmi érdekű adatait s okmányait és temetőik régibb sírköveit publikálják.”

 • 3800_Low_Immanuel_Erzsebet_Gyaszbeszedek_1898_lead

  Erzsébet

  text

  Gyászbeszédek

  Lőw Immánuel szegedi főrabbi által tartott gyászbeszédek gyűjteménye.

 • A300_180_Bacher_KetzsidkoltI_Lead

  Két zsidó-perzsa költő első fele

  text

  Sáhin és Imráni

  Bacher Vilmos két zsidó- perzsa költő munkásságát elemzi két tanulmányban. A dokumentum az első részt tartalmazza. Részlet az előszóból „A perzsák nemzeti költészetének terén kifejtett régebbi munkásságomnál fogva kedvet és arravalóságot is éreztem magamban arra, hogy ezzel oly meglepő módon napfényre jutott irodalommal foglalkozzam, melyet eddig sem a perzsa, sem a zsidó irodalom története nem vehetett tekintetbe, noha legrégibb ismert termékei már hatszáz évvel ezelőtt keletkeztek"

 • A300_181_Bacher_ketzsidkoltII_Lead

  Két Zsidó-Perzsa költő második fele

  text

  Bacher Vilmos két zsidó- perzsa költő munkásságát elemzi két tanulmányban. A dokumentum a második részt tartalmazza.

 • A300_153_Bacher_Jemeniszot_Lead

  A Jemeni zsidók héber és arab költészete

  text

  Részlet az előszóból „A jémeni zsidók költészetének terjedelméről és tartalmáról az eddig megjelent leírások és közlemények alapján nem lehetett összefoglaló képet nyerni. Jelen dolgozatban e hiányon segíteni kívánok, a miben engem azon körülmény segített, hogy a jémeni daloskönyvek nagy számban álltak rendelkezésemre. Mindenekelőtt kellett ez utóbbiak alapján, a melyek közé adeni nyomtatványok is tartoznak, a jémeni zsidó költemények leltárát összeállítani.”

 • A300_139_Bacher_Heber_Perzsa_szotar_Lead

  Egy Héber - Perzsa szótár a tizennegyedik századból

  text

  Részlet az előszóból „Jelen munkám oly szótárral foglalkozik, mely úgy tartalmára, mint eredetére nézve egyetlen a maga nemében. E szótár ugyanis több oly irodalmi területnek szókincsét egyesíti magában, melyeket rendszerint külön szótárakban szoktak földolgozni; mert a szentírásnak, a targumnak, a talmudi és midrási irodalomnak, valamint néhány más könyvnek szókincsét egységes alphabétikus elrendezésben tartalmazza.”

 • A300_123_Bacher_Rabbanan_Lead

  Rabbanan a tudósok agádája

  text

  Adalék az Anonymus agáda történetéhez

  Előszó• A jelen dolgozatot Bacher Vilmos néhány nappal halála előtt, a mely Í9Í3 december 25-én következett be, azzal a rendeltetéssel adta át nekem, hogy intézetünk legközelebbi Értesítőjében mint tudományos melléklet jelenjen meg. Ezen utolsó kötelességét az intézet iránt, úgy mondta, rajta lévén a sor, hogy a dolgozatot elkészítse, még teljesíteni akarja. Utolsó kívánsága ezen utolsó munkájának kinyomásával íme teljesült. Tanítói működése elejét és végét két jelentős határkökép két agádaí mű jelzi: első Értesítőnkben jelent meg (Í878) A babyloniaí amórák agádája és e harminchetedikben A tudósok agádája, E posthumus munkán a súlyos testi szenvedések, melyek közt létesült, semmiféle nyoma nem látható. Vele szerzője méltóan fejezte be dicső tevékenységét, melyet az agáda széles mezején kifejtett. Fogadják az érdeklődők ezt a művet is szeretettel, szolgáljon ez is ösztönzésül az agádának, a megdícsöült férfiú kedvelt tudományának mívelésére és felderitésére. Budapest, 1914. júlíus hó. Blau Lajos

 • A300_98_OMIKE_100_év_koltoi_Lead

  Száz év zsidó magyar költői

  text

  Részlet "Most, íme, itt a könyv: száz év zsidó magyar költőinek antológiája, s amit felhívásunk jelzett, azt immár az antológiában foglalt zsidó magyar költők költeményei vannak hivatva igazolni. hivatva igazolni."

 • A300_116_Kauffman_Conegliano_Lead

  Dr. conegliano Izrael és érdemei a velencei köztársaság körül a karloviczi béke utánig

  text

  Részlet az előszóból „Ezen leírás, de főleg az ennek alapját tevő forrásanyag egyszersmind adalékot nyújt a nemzedékeken, sok emberöltőn át szellemileg kimagasló, egykoron különböző téren dicsően működő Conegliano család történetéhez, mely még Mozartnak a Don Juan librettistáját szolgáltatta. Mert a Conegliano Emánuel — egészen igy hívták, mint látni fogjuk, őseinek egyikét-másikát, — nevet viselte ez a cenedai származású, sokat hányt-vetett férfiu, kire csak akkor származott a Lorenzo da Ponté név, midőn a zsidóságot felcserélte a kereszténységgel.”

/51
<< >>