sort by: relevance title

results: 223

refine search results
/23
<< >>
 • Neumann_vallastort I_lead

  Zsidó vallástörténet I. kötet

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 7. szám

  Az iskolakönyv sorozat a Pesti Izraelita Hitközség tanterve alapján készült.
  Részlet az I. fejezetből: "A vallástörténet azon ága a vallástudománynak, mely bennünket a különböző népek vallásával és ezen vallások történeti fejlődésével ismertet meg.
  Az egyes népek vallásos nézetei ugyanis nagyon különböznek egymástól, sokfélék azon lények, melyeket istenek gyanánt tisztelnek és ezen tiszteletnek is nagyon számos, egymástól elütő alakjai és módjai lehetnek. Valamint az emberi szellem minden jelensége, úgy a vallás is a különböző népeknél a fejlődés számos fokát tünteti fel és lényeges változásokon ment keresztül. A vallástörténet feladata kimutatni, hogy az egyes népek a vallásos fejlődésnek mely fokát érték el és hogy a fejlődés mily körülmények között és milyen tényezők befolyása alatt ment végbe.
  Nekünk mint a zsidó vallás híveinek, különösen ezen vallás történetének tanulmánya és megismerése kötelességünk."

 • Gyori_Izrael2_lead

  Az izraelita vallásoktatás (elemi iskolai) vezérfonala III. rész

  Izrael története a Honfoglalásig

  képekkel illusztrálva
  A Pesti Izr. Hitközség Vallástani iskolakönyvei sorozat; 3. szám
  Az elemi iskolák III. osztálya számára
  A könyv megírására Győri Adolf, vallásoktatót a PIH kérte fel.
  Részlet a Bevezetésből: "Mi izraeliták Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékai vagyunk. Már e törzsatyáink az egyetlen egy igaz Istent imádták. Ábrahám hitében az Örökkévaló ( יה 1ה ) legmagasztosabb lény, az ég és föld alkotója, ( אל עליק קונה שמים וארץ ), mindenható Isten ( אל שדי ), ki igazsággal kormányozza a világot. Törzsatyáink és ivadékaik héber ( עברי ) nemzetségűek voltak. Azon nyelven beszéltek, melyen a mi szent könyveink és imádságaink is Írva vannak.
  >>Héber vagyok én s az Örökkévalót, az egek Istenét tisztelem«.
  Később őseinket Izrael fiainak ( בני ;שר א ל ), vagy izraelitáknak nevezték s így neveznek bennünket is. E név Jákob törzsatyánknak azon másik nevét foglalja magában, melyet Istentől akkor nyert, midőn az idegenből családjával visszatért Kanaán földjére. — A mi vallásunk izraelita vallás. Mi izraelita vallású magyarok vagyunk.
  Zsidóknak is neveznek bennünket, mely név szintén héber eredetű ( יהודי ) s ezt jelenti: Jehúda országából vagy népéből való."

 • Az_izraelita_vallasoktatas_vezerfonala_Lead

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: A Szentírás történeti könyvei

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 6. szám

  A kötet a Szentírás történeti könyveit tartalmazza a honfoglalástól a babylóniai fogság időszakáig, sok képpel és az ókori Palesztína térképével.
  A könyv megírására Weisz Miksát a Pesti Izr. Hitközség kérte fel.
  A Pesti Izraelita Hitközség Vallástani iskolakönyvei sorozat 6. száma

 • Neumann_vallastort_II_lead

  Zsidó vallástörténet II. kötet

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 8. szám

  A perzsa uralomtól a Talmud lezártáig
  Az iskolakönyv sorozat a Pesti Izraelita Hitközség tanterve alapján készült.
  Részlet a tankönyv utolsó fejezetéből: "A hagyományozott háláchái anyag óriási terjedelemre nőtt. Ezt a feledéstől megóvni, kell, hogy feladatát tette légyen a zsidóság vezérszellemének. Hiszen maga panaszkodott a feledés gyorsasága miatt. Ehhez járult még egy másik körülmény. A főiskolákban uralkodó korlátlan tanszabadság és az egyes iskolák teljes függetlensége egymástól a hagyományos törvények sokféle felfogását eredményezte, úgy, hogy minden iskolának megvolt, úgy szólván, a saját Gemárája. A vallásos élet egységének érdeke és legalább a legfontosabb törvények magyarázatának összhangzása tehát kívánatossá, sőt múlhatatlanul szükségessé tette, hogy a rengeteg anyagból a legfontosabbat kiválogassák és a jövő számára megóvják. Ezt a nagy és következményeiben rendkívül üdvös munkát R. Ási végezte."

 • Steinherz_gyasz_lead

  Gyászbeszédek

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által tartott gyászbeszédek gyűjteménye
  Dedikáció: Néhai Dr. Kommen Ignácz emlékének baráti kegyeletből
  Részlet az Előszóból: "A gyászbeszédek eme gyűjteményének közrebocsájtása, azt vélem, nem szorul különös igazolásra.
  A magyar zsidó homiletikai irodalom, daczára annak hogy nem szűkölködünk kiváló hitszónokok nélkül, eddigelé épen nem mondható még gazdagnak pedig folyton nagyobbodik azok száma, kik a vallásos beszéd jelentőségét elismerik és elsajátítására törekednek, hitrokonaink azon részében is, hol a szónoki igények még néhány évvel ezelőtt felette szerények voltak.
  Igen Örvendetes, hogy a magyar beszéd lassankint kiszorítja a németet és a haladás e tekintetben annál nagyobb lesz minél többen akadnak a kartársak közül, kik beszédeik megjelentetésére magukat elhatározzák. lly hazafias czél lebegett t. kiadóm előtt is, midőn ezen gyászbeszédek kiadására buzdított és én annyival inkább engedtem buzdításának, minthogy itt még a kezdet sincs meg."

 • gyasz_Hoch_lead

  Gyászbeszéd

  Hochmuth Ábrahám felett

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Hochmuth Ábrahám felett tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "Vesd le saruidat lábaidról, mert a hely, a hol most állsz szent talaj “ Kétszeresen szent a hely, hol állok, mert nem csak Isten házában vagyok, hanem Hochmuth Ábrahám koporsója is előttem van."

 • gyasz_Rudolf_lead

  Gyászbeszéd

  Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "A lelki fájdalomnak van egy sajátságos neme, melytől nem irtózunk, melyet nem kerülünk, sőt inkább hozzá ragaszkodunk, újra meg újra feltámasztjuk, ha elenyészni készül, A gyászba borult lelkeknek fájdalma az, melylyel elköltözött kedveseiknek adóznak. A szerető szív gyönyörét leli a szenvedésekben, melyeket a drága emlék fölidéz benne és azért keresve keresi a fényes nyomokat, melyek egyedüli maradványai egy eltűnt boldogságnak ’A szív megható küzdelme az a mindent feledtető idővel és legfényesebb bizonysága hűségünk és odaadásunk állhatatosságának azok iránt kiket igazán szerettünk és tiszteltünk."

 • Targum_Esther_lead

  Die Targum Scheni

  zum Buche Esther, Heft I.

  Die Targumliteratur vergleichend agadisch und kritisch philologisch beleuchtet.
  Äusser dem Auszug aus Egypten giebt es kein Ereigniss, welches einen so tiefen Eindruck auf die Fantasie des jüdischen Volkes machte, als die berichtete Errettung der Juden aus der Hand Hamans zur Regierungszeit des persischen Grosskönigs Ahasverus. Selbst die Befreiung von der syrischen Herrschaft und die Heldenthaten der Makkabäer treten vor der Bedeutung dieser Begebenheit zurück. Dieses bekundet sich in den verschiedenen Stellungen, welche dieselben in der jüdischen Litteratur einnehmen. Der Schilderung der Hasmonäerkämpfe und Siege wird kein Platz in der Bibel eingeräumt, während das Buch Esther, einen Bestandtheil des Kanon bildet. Dementsprechend ist auch die Rangstufe, welche ihnen im rabbinischen Schriftthum angewiesen wurde. Während die ganze makkabäische Bewegung im Talmud kaum flüchtig erwähnt wird und selbst die Vorschriften für das Lichtweihfest nur in einem anderen, andere Satzungen behandelnden, Compendium gelegentlich vorkommen, wird der Inhalt des Buches Esther in einem eigenen Tractat, namens Megilla, abgehandelt.

 • Register

  Budapesti túlélők névjegyzéke, 1946.

  Register of the Jewish Survivors in Budapest (Counted Remnant)

  "And the Lord shall scatter you
  among the nations, and ye shall
  be left few in number."
  5th Book of Moses, 4. 27.

  "This book is one of gladness and of pain. Its editors are glad to publish the names of those who survived all the horrors, all abnominations of hatred and war."

  ! (A Bevezetés és a Használati útmutató rész elérhető online formában; a Névjegyzékben szereplő nevek és adatok csak védett formában, kutatási céllal lesznek hozzáférhetőek Intézményünkben) !

 • ido_szava_lead

  Az idő szava I. rész

  Olvasmányok a zsidó hitfelekezeti, társadalmi és történeti élet köréből

  "Jer, népem, be a te hajlékodba...
  Vonulj vissza csekély pillanatra,
  Mig elmúlik a háborgás. Jes. 26, 20"

  Részlet a műből: "A próféta szépen mondja: »Amint leszáll az eső vagy a hó az égből, de oda vissza nem tér anélkül, hogy a földet megáztatná és megtermékenyítené és adna kenyeret az enni kívánónak és magot a vetőnek, úgy lesz az én igémmel is, mely, számat elhagyja; nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amire rendeltem és sikert ér küldetésében.« Az ifjúságból felszívódik az új tan a szülőkhöz, Isten visszafordítja a szülök szívét a gyermekekhez és a gyermekek szívét a szülőkhöz."

/23
<< >>