sort by: relevance title

results: 101

refine search results
/11
<< >>
 • Kiss_Arnold_Alom_Es_Valosag_Lead

  Álom és valóság

  Részlet az előhangból: "Hát bizony ez nem memoár. És nem is riport, még kevésbbé krónika vagy önéletrajz. Ez, ahogy a találó címe elárulja, egyben meg is állapítja: álom és valóság. Benne él, mozog és viszi az akciót természetesen a költő maga is......."A bölcs Thackeray feledhetetlen szavát hallom: „A világ olyan, mint a tükör, minden emberre a saját arckifejezésével tekint vissza. Nézz bele mogorván s fanyar tekintet vetődik rád vissza; nevess rajta és vele, akkor az is vígnak fog tetszeni és jópajtásnak . .Ilyen tükörbe nézett Kiss Arnold. Meglátta benne magát is. De most odaadja nekünk a tükröt. Csodaszép jószág ez. Nincs istenibb ajándék a mesénél. Dr. Hajdu Miklós."

 • Zsoldos_Felvilagosodas

  A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom

 • Dr. Róth_Haláchikus kérdések

  Haláchikus kérdések III.

  "Néhány, az utóbbi időben felmerült vallásjogi kérdésről kívánunk ezen a helyen röviden értekezni."

 • Juszuf_Al_kitab_lead

  Al-Kitab Al-Muhtavi

  III. fejezet első része, és XIX. fejezet

  A M. TUD. AKAD. KÖNYVTÁRA
  KAUFMANN ALAPÍTVÁNYÁNAK ARAB
  ÉS A LEIDENI CODEX WARNER 41. SZ. HÉBER
  KÉZIRAT ALAPJÁN

  Tobija Ben Mózes HÉBER fordításával

  BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

  Első ízben kiadta, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Klein Miksa


  Részlet az Előszóból:
  "Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e helyen szeretett tanáromnak méltóságos Dr. Goldziher Ignác, egyetemi tanár, udv. tanácsos úrnak legőszintébb köszönetemet és hálámat fejezem ki azért a szeretetért és jóakaró buzdításért, amellyel egyetemi tanulmányaim alatt elhalmozott és a szives utbaigazitásokért, amelyekkel e dolgozatom irányítására ellátott. Fogadja köszönetemet volt kedves tanárom, Dr. Dercsényi Móric, aki a héber fordításban előforduló görög szavak azonosításában segítségemre volt. Végül köszönetet mondok Dr. Weisz Miksa tanár urnák, a M. Tud. Akadémia könyvtár Kaufmann hagyatéka rendezőjének, az arab kézirat lemásolása alkalmával irántam tanúsított szívességéért.
  [...]
  "A 40 fejezetből álló műből mindössze 9 van kiadva bölcsészetdoktori értekezések keretében és pedig a XV., XXII., XXIV., XXV., XVI., XXX., XXXI. és XXXVI. fejezetek. Az eddig kiadott fejezetek a mu‘tazilita dogmatikának „adl‘ csoportjába tartoznak, azért jónak láttam egy a „tauhid" körébe vágó fejezetet feldolgozni, amely uj oldalról világítja meg al-Baszírnak és egyáltalán a mu'tazilita dogmatikának természeti philosophiáját. A XIX. fejezetet pedig tartalmának érdekessége miatt találtam közlésre érdemesnek.
  Budapest, 1913 május havában.
  A szerző."

 • A Magyar Zsidóság Története

  A magyar zsidóság története

  A honfoglalástól a világháború kitöréséig_különös tekintettel a gazdasági és művelődési fejlődésére

  ÍRTA:
  DR. VENETIANER LAJOS
  újpesti főrabbi,
  a Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet tanára

  Részlet az Előszóból:

  "Kegyetlenül sújtotta a magyar zsidóságot a világháború szerencsétlen kimenetele. Jól előkészített aknamunka kirobbantotta a szenvedélyeket s minden veszteség fölött érzett fájdalom a zsidókra mért csapásokban kereste vigasztalódását. Még állt a harc a különböző frontokon, amikor a kilátás nélküli küzdelem okozta elkeseredést a bujtogatók a zsidókra irányították, hogy eltereljék a figyelmet a veszteségek és szenvedések igazi okozóiról s amikor már tömegekben özönlöttek vissza a harcterekről az elcsigázott, agyongyötört katonák, országszerte napirenden volt a rablás, gyújtogatás és gyilkolás.
  Falvak, községék, sőt városok zsidói ezrével menekültek otthonukból a fővárosba; kormányhatóság, közigazgatás s a magyar társadalom nem indult meg, vagy a fölbomlott rendben nem mert hajolni a menekültek segélykiáltására; kik békében és háborúban becsületes készséggel szolgálták hazájuk javát, most a lázongó szenvedélyek szabad prédáivá váltak."

 • Blau_Leo Modena_HEB_lead

  Leo Modena levelei és írásai [HEB]

  Eredeti héber nyelven

  Letters and musings of Rabbi Leon Modena, a Venetian Rabbi, ed. Yehuda Blau, Budapest, Part I, 1905. [in Hebrew]

 • A zsidóság_I_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése _ I. rész

  Collection of academic lectures gave by Ignacz Goldziher on Science of Religion at Jewish Community of Pest's Hall, part I, 1919/ 1922.
  LECTURE I-II-III.

 • A_zsidóság_II_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése II. rész

  Collection of academic lectures gave by Ignacz Goldziher on Science of Religion at Jewish Community of Pest's Hall, part II, 1923.
  LECTURE IV-V-VI.

 • Weisz Miksa_Gyaszbeszed_1914

  Weisz Miksa_Gyászbeszéd_1914.

  Hofbauer Jakab ravatala fölött

  Részlet a beszédből:
  "Enyhülést mentéi keresni fájdalmaidra Hofbauer Jakab és örök megváltást találtál;..."

 • Leo_Modena_lead

  Leo Modena levelei és írásai I.

  Adalék az olasz zsidók és a héber magánstílus történetéhez

  Letters and musings of Rabbi Leon Modena, a Venetian Rabbi.
  ed. Yehuda Blau, Budapest, Part I, 1905.

/11
<< >>