sort by: relevance title

results: 450

refine search results
/45
<< >>
 • 09_Munkacsi_Erno_Indoklas_1934_lead

  INDOKLÁS

  a Kiegészítő Szabályzat JAVASLATÁHOZ, amelyet a szervezeti bizottság Magyarország kormányzójának 1934. évi május hó 19-én kelt magas hozzájárulásával egybehívott Izraelita Országos Gyülés elé terjesztett.

 • A300_97_Blau_Evkonyv_1940_lead

  A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat Évkönyve

  Emlékkönyv Dr. Hoffer Ármin Professor hetvenedik születésnapjára

  "Dr. Hoffer Ármin főrabbi és a Ferenc József Országos Rabbiképzö Intézet professzora hetvenedik születésnapjának alkalmából örömmel ragadom meg a tollat, hogy ezen Emlékkönyvben én, mint az intézet elnöke, üdvözöljem a pátriárkák körébe belépett kiváló papot és tudóst." Wertheimer Adolf a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet Vezérlöbizottságának elnöke

 • Pfeiffer_Az_Áldozatok_Lead

  Az áldozatok jelentőségének történetéről a héber irodalomban

  Bölcsészetdoktori értekezés

  "Az áldozati kultusz az exilium utáni zsidóságban. A mai Izrael hitéleteben nincs az áldozatnak semmi aktualitása. Nincs egyetlen vallásos szertartás, mely annak valóságos mása akarna lenni s eszerint a vallásos életben oly probléma sem állhat elő, mely az áldozati kultuszban gyökerezve az eleven hitéletet érintene.
  Leszáradt ága az izraelita vallás fájának az áldozat. De vajon az a vihar, mely időszámitásunk első évszázadában végigvert Izraelen és hazáján, valóban nemcsak a régi áldozati kultusz mezőit tarolta le, hanem kiszaggatta annak gyökereit meg a telkekből is? S abban a fenséges allegóriában, mely L. A. Frankit és nyomán Arany Jánost is oly mélyen ihlette meg (Az utolsó főpap), az a fájdalmas, de határozott cselekedet van jelképezve, mellyel Izrael elzárja maga előtt az áldozás csarnokait és végkép lemond az áldozati kultuszról?"

 • 3800_Munkacsi_Erno_Kuzdelmes_Evek_1943_lead

  Küzdelmes Évek...

  Cikkek és tanulmányok a magyar zsidóság elmúlt évtizedéből

  Idézet az előszóból:
  "Legyen ez a munka tanúbizonysága annak, hogy a küzdelmes években mi minden történt a magyar zsidóság körül....És én mégis hiszek népem jövőjében. Hiszek abban, hogy nagy szenvedések után a fölkelő nap sugarai ragyogni fognak „Izrael maradéka” fölött. Akik meg fognak maradni a magyar zsidóságnak e kataklizmájából, azok meg fogják érteni a tanulságokat és felismerik majd évezredes történelmünk lényegét. Nem lesz többé, ki álarcot hord, békét hirdet és harcot folytat, imádkozik, de szívét nem nyitja meg. S akkor elmondhatja mindenki, aki a magyar zsidóság küzdelmes éveiben helyét megállotta: „érdemes volt, megtermett munkámnak gyümölcse.” S az Úr ismét kegyelmébe fogja fogadni Izrael maradékát, amint írva vagyon:
  „És lészen ama napon, másodszor kinyújtja
  az Úr az ő kezét, hogy magához emelje népe
  maradékát, amely megmaradt... És zászlót
  emel a nemzeteknek és összegyűjti Izrael el-
  széledtjeit s Juda szétszórtjait és összehozza
  őket a föld négy széléről.”
  (Jezsajás 11, 11—12.)"
  Dr. Munkácsi Ernő

 • 3800_Munkacsi_Erno_ Fejezetek_1926_lead

  Fejezetek

  a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából

  Részlet a bevezetőből:
  „Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakor­latából" címet viseli ezen kiadvány. „Fejezeteknek" nevezem azért, mert a bennfoglalt tanulmányok, a magyar zsidóság jogéletének egymástól független kérdéseire vonatkoznak, annyira, hogy szorosan véve alig lennének egy szakjog körébe sorozhatók. Mindazonáltal összekötő fonalat képez, hogy e tanulmánysorozatban tárgyalt valamennyi kérdést áthatja a magyar zsidóság törvényesen bevett vallás­felekezeti mivoltából folyó közjogi lénye és így végső elemzésükben ezen tanulmányok a magyar zsidó vallásfelekezet közjoga, illetőleg köz­igazgatási jogának tárgykörébe tartoznak."
  Dr. Munkácsi Ernő

 • 3800_Munkacsi_Erno_Romai_Naplo_lead

  Római Napló

  Részlet a műből:
  "Egy történeti gondolattól áthatott lélek bolyong Olaszország históriai vidékein. S keresi vallásának emlékeit, érdeklődik hitfelei viszonyai, szervezete és intézményei iránt, mert tudja, hogy a különbségek is, a történeti gondolat előtt becses különálló fejlődés eredményei és a múlt emlékei erősítik a megszentelt hagyományokhoz való ragaszkodást. S e följegyzések nyomán talán lesznek mások is, egyesek és iskolai csoportok, akik Itália földjén keresni fogják nemcsak a közismert történeti és művészeti emlékeket, de vallásunk történetének ereklyéit is. Ezzel talán hozzájárulok ahhoz, hogy a zsidó emlékek iránti szeretet általánosabb legyen és a történeti múlt emlékeivel öntudatosabbá vált zsidó lelkek erősítsék közösségünket."
  Munkácsi Ernő

 • 3800_Blau_Lajos_A_Talmud_1922_lead

  A TALMUD

  Részlet a műből:
  "A talmud túlélte kis és nagy ellenfeleit és ma is él, mint a keleti ókor egyetlen élő tanúja. Él pedig nem kulturális jelentőségénél, hanem intellektuális és morális vitalitásánál fogva. A szabad tudomány széles világában mint az ókor nagybecsű emlékét és mint egy eltűnt kultúra ékesszóló tanúját tisztelik és tisztelőinek száma egyre növekszik. Nekünk pedig drága, mint őseink nevelője és vigasztalója, mint hitünk és erkölcsünk nemes tolmácsa. Reméljük, hogy tanulmányozói köreinkben szaporodni fognak felekezetünk erősödésére."
  Blau Lajos

 • 3800_Alexander_Bernat_Spinoza_1924_lead

  SPINOZA

  Alexander Bernát: Baruch Spinoza élete és filozófiája.
  Népszerű Zsidó Könyvtár sorozat, 11. szám.

 • 3800_Rubinyi_Mozes_Kiss_Jozsef_1923_lead

  Kiss József

  I. rész

  Rubinyi Mózes: Kiss József élete és munkássága. I. rész.
  Népszerű Zsidó Könyvtár sorozat, 9. szám.

 • 3800_Geiger_Abraham_Levelek_A_Kiteresrol_1925_lead

  Levelek A Kitérésről

  "Közel hetven éve, hogy Geigernek ez apológiája a zsidó hithűség mellett napvilágot látott. A mély- kedélyű ember, a nemes szívű pap és a tudomány igazságaival erősen felfegyverkezett tudós szállott szívvel-lélekkel harcba azok ellen, akik léhaságból, hiúságból, vagy egyéb világi érdekekből, de leginkább a zsidó vallás nem ismeréséből estek bele a kitérések csábító hínárjába. Védelme, tanításai és hirdetett igazságai kora műveltsége tárházának tiszta igaz gyöngyigazságai és ma is helytállók rozsda nélkül minden tételükben. Ennek a kérdésnek aktualitása megvan még ma is, hisz folyik még az ezredéves per és a léhaság, hiúság, önzés és tudatlanság, ha koronként meg is fogyatkozik, de végkép még nem apadt ki Izráel lelkeiben." - Stern Ábrahám

/45
<< >>