sort by: relevance title

results: 260

refine search results
/26
<< >>
 • Pesti_Hevra_Lead

  A Pesti Chevra Kadisa története

  "1916—1926: ez az időszak a Pesti Chevra Kadisa fénykora, teljes összeomlása és megújhodása. Ez a 11 év magában foglalja a Chevra Kadisa évkönyveinek legszebb lapjait, magában foglalja a Chevra légnagyobb küzdelmeit, létéért folytatott gigászi harcait és a romokból történt felemelkedésének komoly pillanatait. Nehéz szavakkal kifejezni mindazt, amin a Chevra Kadisa az utolsó 11 évben keresztülment. Kétségtelen, hogy a forradalom, a kommün és az azt követő súlyos közgazdasági viszonyok csaknem minden intézményt alapjaibán ingattak meg, de különösen sokat szenvedett az elmúlt idők alatt Chevra Kadisánk."

 • Sebestyen_vegyes haz_lead

  A magyar zsidók története a vegyes házból származó királyok alatt

  (1301-1526)

  Kohn Sámuel műve és egyéb források (Pollák Miksa, Büchler Sándor, Frisch Ármin, Balog Szidónia) nyomán írta Sebestyén Károly

 • Sebestyen_szombatosok_lead

  A szombatosok története Erdélyben

  Dr. Kohn Sámuel műve és egyéb források nyomán írta Sebestyén Károly
  Részlet a könyvből: "Van egy felekezet, amely eredeténél és történeténél fogva a magyar történelem kutatójára nézve érdekesebb valamennyinél: a szombatosság ez, amely magyar, szabatosabban szólva erdélyi, székely talajból fakadt. Irodalma is magyar, nemcsak hitvallói és magyar viszontagságos történetének minden legapróbb vonatkozása. Jellemző a vallástörténet kutatóira nézve is a felekezet, vallásos meggyőződésénél fogva, amely a keresztyénységből fakadt, de egyenes vonalban a zsidóság felé tartott, mig végre egészen beleömlött és elvegyült benne." [...]"A szombatos felekezet alapitója nem volt sem teológus, sem költő, de igaz ember volt, akinek hitében a rajongó bensöséget megérezték azok, akik közel állottak hozzá, ö állapította meg a szombatosság alapelveit és dogmatikáját, de a rendszer kidolgozása tanítványaira várt." [...]"A szombatosság eredeti alakjában a kereszténységből sarjadzik, fölkarolja a zsidóságot, de a mellett befogadja a chiliázmust is, azt a hitet, amely a jövendőben ezeréves isteni birodalmat vár a földön. A dogmák lényegét az 1717-ben irt szombatosok régi könyve foglalja össze."

 • Graetz_6_lead

  6. Graetz: A zsidók egyetemes története 6 kötetben ; _ . _ . _ VI. kötet: A SPANYOL ZSIDÓK SZÉTSZÓRATÁSÁTÓL AZ AMSTERDAMBAN LETELEPEDETT MARANUS ZSIDÓK SZENTÉLYÉPÍTÉSÉIG (1492-1675)

  Izrael népének története: új vándorlások és letelepedések korszaka

  A mű a zsidóság történetét beszéli el, 6 kötetben, az ókortól a XVII. századig,
  Heinrich Graetz 'Geschichte der Juden' c. eredeti (12 kötetes) műve alapján, Szabolcsi Miksa átdolgozásában.
  Részlet az előszóból:

 • Fenyes istentisztelet_lead

  A zsidó istentisztelet ismertetése

  PDM: 2020. január 1.

 • ido_szava_lead

  Az idő szava I. rész

  Olvasmányok a zsidó hitfelekezeti, társadalmi és történeti élet köréből

  "Jer, népem, be a te hajlékodba...
  Vonulj vissza csekély pillanatra,
  Mig elmúlik a háborgás. Jes. 26, 20"

  Részlet a műből: "A próféta szépen mondja: »Amint leszáll az eső vagy a hó az égből, de oda vissza nem tér anélkül, hogy a földet megáztatná és megtermékenyítené és adna kenyeret az enni kívánónak és magot a vetőnek, úgy lesz az én igémmel is, mely, számat elhagyja; nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amire rendeltem és sikert ér küldetésében.« Az ifjúságból felszívódik az új tan a szülőkhöz, Isten visszafordítja a szülök szívét a gyermekekhez és a gyermekek szívét a szülőkhöz."

 • Bloch_lead

  Einblicke in die Geschichte der Entstehung der talmudischen Literatur

  Erster Theil

 • Bak_hajadon_lead

  Imádságos könyv zsidó hajadonoknak

  Részlet az előszóból: "Ez oly könyv, mely egyedül és kizárólag leányoknak való. Elkísérem a serdülő, csak alig tudatos gyermekkorának első eszmélkedésétől a menyasszony végső gondolatáig, visszatekintéséig lefolyt boldog éveire. Ám a mennyezet alatt elhagyjuk őt, rábízván saját imádságban, hitben, istenes áhítatban megerősödött lelkére." [...] "Korábban a zsidó nő vallási és bibliai történeti ismeretei nem haladták meg a »kóser« és »tréfli« szűk körét, imádsága egyedül a hibásan elmondott »Se má jiszroel« volt, templomot pedig legfölebb ha esküvője napján látott."
  Részlet az utószóból: "A megboldogult szerzőnek özvegye engem bízott meg férje hagyatékában talált, befejezetlen imádságos könyvének befejezésével és sajtó alá rendezésével. (Sebestyén Károly)"

 • Noemi_lead

  Noémi: Imádságok zsidó leányok számára

  Részlet az Előszóból:
  "A judabeli Bethlehem városában élt egykoron egy boldog, szerencsés és bájos hajadon. A neve is boldogságot, üdvöt jelentett Noéminek, a kellemesnek, a szépnek hívták. Ám a szerencse forgandó, az ifjúság, a bübáj elmúlandó, a boldogság idejéből keserűség napjai fakadhatnak.
  (...) Magyar nyelven szólaltatom meg imádságos könyvemben Izrael fohászainak hangulatát. Tanainak oktatását. Szárnyaló istenhitének bensőségét. Ami a héber imádságokból sejtésképen árad leányaink lelkületébe: a zsidó vallás erkölcsi magasztosságának igazsága, az megértésképen nemesítse át ifjú lelkeiket édes magyar nyelvünknek dallamos szavával."

  "Neila
  Hajlik az alkony, közelg az este,
  óh Uram, Istenem, az engesztelés
  napja távozni készül immár mitölünk.
  Egy hosszú napon át ostromoltuk
  a te kegyelmedet, óh nyissad
  fel minekünk a te bocsánatod
  mennyei kapuját, mielőtt kigyullad
  az ég peremén az alkonyi csillag
  bágyatag fénye. Uram! irgalmazz!
  törüljed el a mi vétkeinket!"

 • Mirjam_lead

  Mirjam: Imádságok Zsidó Nők számára

  Részlet a Szombat reggeli imából:
  "Énekkel ha tele volna a mi szájunk, úgy amint a tenger vizzel, ujongással a mi nyelvünk, hatalmatos, mint a tornyos, fodros hullám, ajakunkon dicsőséged végtelen, mint egek boltja, ha a szemünk ugy csillogna, mint a napfény, s mint a holdnak sugara, kezeink meg kiterjesztve, mint a szárnyak sásmadarak testén, s könnyed lenne a mi léptünk, mint a zergék szökellése: akkoron sem mondhatnók el ugy, amint kell, a mi hálánk tenéked, Örökkévaló mi Istenünk, és mi atyáink Istene!"

/26
<< >>