Izajás könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kiadványból

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "63." sorszámot viseli és Izajás könyvének egyes jeleneteit ábrázolja. Bal felső sarokban "Isaias" felirat. A képmező fölött felirat: "C. 6.1. Vidi - super solium - et Seraphim - clamabant - Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus exercituum. 5. et dixi : vae mihi! Quia tacui, quia vir pollutus labiis ego. 6. et volavit ad me - Seraphim, et in manu ejus calculus, quem forcipe tulerat de altari : et te = tigit / os meum.". (Iz 6,1-6: "Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és ruhájának uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette; hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, és kettővel repültek. Az egyik így kiáltott a másiknak: »Szent, szent, szent a Seregek Ura, betölti az egész földet dicsősége!« Megrendültek a küszöbök alapjai a kiáltó hangjától, és a ház betelt füsttel. Ekkor így szóltam: »Jaj nekem, végem van! Mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, mégis a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!« 6Erre odarepült hozzám az egyik szeráf; kezében parázs volt, melyet csípővassal vett el az oltárról."). A képmező felső szegmensében angyalok kara között felhőn trónoló Atyaisten látható előtte oltárasztallal, melyen "6." jelzet látható. (ld.: Iz 6,1: Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. "Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot."). A középső, Izajás próféta elhívását ábrázoló jelenet alatt "6.6." jelzet. (ld.: Iz 6,6: "Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett."). A bal oldali kis képen Krisztus jelenik meg, egyik kezét áldásra emeli, másik kezében zászlót tart. A kép fölött felirat: "In manibus meis descripsi te. 49.". Balra lent "11.10" jelzet (ld. Iz 11,10: "Ez történik majd azon a napon: Jessze sarja a népek zászlajaként áll, őt keresik a nemzetek, és lakóhelye dicsőséges lesz."). A bal oldali szélső kép Krisztus második eljövetelét és a holtak feltámadását ábrázolja, mellette "2.17." jelzet. (ld.: Iz 2,17: "Meggörnyed az emberi nagyság és az emberek gőgjét megaláztatás éri. Egyedül az Úr lesz magasztos azon a napon"). A kép alatt "24.13." jelzet. (ld.: Iz 24,13: "Éppúgy lesz majd a földön a nemzetek között, mint amikor leverik a bogyót az olajfákról, és a szüret elmúltával összeböngészik a szőlőt."). A bal oldali belső kép alatt "48." jelzet. (ld.: Iz 48,1-2: "Halljátok, Jákob háza, mind, akik Izrael nevét viselitek, és Júda magvából származtok! Ti, akik az Úr nevére esküsztök, és Izrael Istenét emlegetitek, csakhogy nem hűséges szívvel és nem őszintén, mégis a szent város nevét viselitek, és Izrael Istenére támaszkodtok, akinek ez a neve: „a Seregek Ura”."). Az alsó kis kép mellett "20." jelzet. (ld.: Iz 20,1-2: "Abban az esztendőben, amikor a főpohárnok, akit Asszíria királya, Szárgon küldött, Asdodba érkezett, ostrom alá vette és elfoglalta, az Úr hallatta szavát Izajás, Ámosz fia által. Azt mondta neki: „Eredj, oldd le derekadról a szőrköntöst, és vedd le lábadról a sarudat.” Amikor megtette, és köntös meg saru nélkül járt-kelt"). A jobb oldali kis kép mellett, amely Izajás próféta ketté fűrészelését ábrázolja "51." jelzet (ld.: Iz 51,1: "Hallgassatok rám, akik az igazság után jártok, és az Urat keresitek! Emeljétek tekintetetek a kősziklára, amelyből kivágtak benneteket, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket!"), alatta felirat: "Isaias Serra enectus.". Jobb oldalon a passió szimbólumai mellett "63." jelzet. (ld.: Iz 63,1: "Ki az, aki Edomból jön, Boszrából, vörös ruhában; aki oly ékesen van öltözve s úgy lépdel, ereje teljében? Én vagyok az, aki igazságot beszélek, és hatalmam van a szabadításra.") A képmező alatt felirat, amely összefoglalja az egyes képmezők jeleneteit: "2.17. incurvabitur sublimitas hominum, - et elevabitur Dominus, - idola conterentur. 11. virga Iesse - et flos - 10. erit Sepulchrum ejus gloriosum. 20. vadens - Isaias - discal = ceatus, portentum super aegyptum. 24. Dominus dissipabit terram -, quia transgessi - leges - insanient cultores ejus: clamor erit super vino, - gaudium - opprimet calami,, tus. 13. quia haec erunt in medio terrae. 48. audite -, qui vocamini - Israel: - antequam veniret indicavi. - utinam attendisses mandata: facta fuisset - pax - et fuisset quasi arena semen tuum, - et non fuisset attritum nomen ejus. - non est pax impiis. 51. Ierusalem - bibisti calicem irae - usque ad faeces. 63. venit - tinctis vestibus -, formosus in stola sua, - Propugnator ad Salvandum." Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Isaiah and has the number 63.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 32 x 20,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.5.P