Vármegyei Hivatalos Lap

1905. IV. évfolyam

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject folyóirat
subject helytörténet
Table of contents
1. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az 1905. évre köztenyészetési igazolvánnyal ellátandó magánmének megvizsgálási határideje: Dókus Gyula 1.; A közösségi és körjegyzői nyugdíjjárulékok befizetéseinek rendezése; Dókus Gyula 2.; Általáűnos jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Horváth Mátyás sárospataki lakos gyógyszerész kérvénye „Remény”hez címzett gyógyszertárának „II. Rákóczi Ferenc”hez czimel való felszerelése ügyében: ifj. Meczner Gyula 2.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 3.; 2. szám Elnöki körlevél: Dókus Gyula 5.; Elnöki körlevél: Szinyei-Merse István 6.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: 1905. évre szükséglendő irodaszerek és nyomtatványok beszerzése: Bernáth Aladár 6.; A sátoraljaujhelyi Erzsébet közkórházi személyzet fizetései és járandóságai: Dr. Bajusz Zoltán 7.; A községi segéylapok részére engedélyezett államsegélynek az egyes községek közötti szétosztása: Dr. Bajusz Zoltán 7.; Segélykérvények: Bernáth Aladár 8.; Általáűnos jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A hazai ipar érdekeinek a törvényhatósági építkezéseknél való biztosítását czélzó minta közlése: Bernáth Aladár 9.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 12.-13.; 3. szám Körrendelet a képviselőválasztások tárgyában: Dókus Gyula 15.; 4. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A báró Sennyey-féle alapítvány kamatainak felhasználása tárgyban készített szabályrendelet tervezet: Isépy Zoltán 17.; Szabályrendelet a néhai Báró Sennyey János-féle alapítvány kamatainak felhasználása tárgyában: Dókus gyula 19.; A gyámpénztári sikkasztásból felmerült térítmény tartozások: Bernáth Aladár 20.; Nemthy József árvaszéki elnök nyugdíjaztatása: Bernáth Aladár 20.; Számfeletti hajdu alkalmazása: Bernáth Aladár 21.; Az „Adatok Zemplénvármegye Történetéhez” czímű folyoirat megrendelése 1905. évre: Görgey Géza 21.; Ideiglenes dijnokok illetményeinek fedezése: Bernáth Aladár 22.; Az alispán utalványozási hatáskörét túl nem haladó kiadások fedezésére szükséges előleg kiutalása: Isépy Zoltán 23.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A Földm. miniszter f. évi 100971/904 sz. körrendelet az oklevéllel nem bíró gazdatisztek „gazdatiszti gyakorlati vizsgájára” vonatkozó szabályzat kiegészítése tárgyában 24.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Bernáth Aladár 24.; Tolonczoknak a tolonczállomásokon való átadása, illetőleg átvétele: Bernáth Aladár 25.; A magánfelek kézbesítendő hivatalos iratok postai portómentes: Bernáth Aladár 26.; Értéket képviselő okmányoknak a postán értéknyilvánítás mellett leendő feladása: Bernáth Aladár 29.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvény 30.; Hirdetmény 31.; Pályázati hirdetmény: Polyák János 32.; 5. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A kir. ténfelügyelő előreterjesztése az 1905/6. évi ovó és tanköteles gyermekek összeírása ügyében: Szinyei-Merse István 33.; A vármegyei legtöbb adót fizető bizottsági tagok 1905. évre kiigazított névjegyzéke : Isépy Zoltán 35.; Tokaji járás főszolgabírójának fürdőbiztosi díja: Bernáth Aladár 38.; A vármegyei gangosok fizetés emelése iránti kérvénye: Bernáth Aladár 38.; Majoros András vármegyei őrhajdú nyugdíjügye: Bernáth Aladár 39.; A sátoraljaújhelyi „Erzsébet-közkórház” alapszabálya: Dr. Bajusz Zoltán 40.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Dókus Gyula 53.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvény54.-56.; 6. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A vármegyei legtöbb adót fizető bizottsági tagok 1905. évre kiigazitott névjegyzék: Isépy Zoltán 57.; A sztropkói telekkönyvi hivatal ügye: Prihoda Etele 59.; A sátoraljaújhelyi „Erzsébet-közkórház” szolgálati szabályzata, élelmezési szabályzata és házirendje: Dr. Bajusz Zoltán 60.; Zemplénvármegye sátoraljaújhelyi „Erzsébet” közkórházának szolgálati szabályzata: Milóssy István 60.; További intézkedélst igénylő, általános jellegű rendeletek: A sztárjk mozgalmakra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése: Bernáth Aladár 75.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Haursulovzsky 76.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Hirdetmény 77.-80. 7. szám Szabályrendelet a vármegye tiszti-, segéd-, és kezelőszemélyzete, útbiztosok, szolgaszemélyzet és útkaparók nyugdíjazásáról, valamint ezek özvegyei és árvái ellátásáról: Dókus Gyula 81.; A kihágási pénzbüntetésekből, valamint az elkobzott és gazdátlan jószágok értékesitéséből befolyó s az egyes községek szegényalapját illető pénzek kezelése tárgyban alkotott szabályrendelet: Isépy Zoltán 90.; Szabályrendelet a kihágási pénzbüntetésekből, valéamint az elkobzott és gazdátlan jószágok értékesítéséből befolyó s az illető községek szegény alapját illető pénzek értékesitéséből befolyó s az illető községek szegény alapját illető pénzek kezelése tárgyban: Dókus Gyula 91.; A közkórházak alkalmazottainak a vármegyei alkalmazottak sorába való felvétele Prihoda Etele 91.; Zlinszky János kérvénye az „Uj Lap” utczai elárusitása ügyében: Dókus gyula 92.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Bernáth Aladár 93.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeltek, értesítések és más közlemények: Thuránszky László 93.; A zólyomberzói kir. vasgyárban vízgázzal hegesztett kovácsolt vascsövek ajánlása – Bernáth Aladár 94.; Az uújhelyvidéki körjegyzőtől 24 fillér postabér behajtása – Dókus Gyula 95.; Tevékenységi kimutatás – Prohida Etele 95.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmény, Pályázati hirdetmény 97.-98.; 8. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A tokaj-hegyaljai borok védelméről szóló szabályrendelet - Prihoda Etele 99.; Szabályrendelet a tokaj-hegyaljai borok védelméről: Dókus Gyula 99.; A vármegye heti vásárlátogatási szabályrendelete Prihoda Etele 106.; Az 1887. évi XVIII. t. cz. 1. §-ának alapján a nem helyben lakó iparosoknak a hetivásárokom való jogosultsága tárgyában kelt törvényhatósági Szabályrendelet: Dókus Gyula 107.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Bernáth Aladár 107.; A postahivatal előtt ismeretlen czímzettek névaláírásainak hitelesítése iránt, tovább a községeknek szóló postai küldemények átvétele iránt kiadott körrendelet módosítása – Széll Ignácz 108.; Melléklet 111.: A. minta a 104,7461904 B.M. számú körrendelethez; Általános jellegű, de további intézkedéat nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Friss Újság Hírlap és Budapesti Napló utczai elárusításának engedélyezése Dókus gyula 112.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények 112.-114.; Melléklet a „Vármegyei Hivatalos Lap” 8. számához .; A postahivatal előtt ismeretlen czímzettek névaláírásainak hitelesítése iránt, tovább a községeknek szóló postai küldemények átvétele iránt kiadott körrendelet módosítása 9. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Szabályrendelet a zugiskolzás megakadályozásáról Dr. Bajusz Zoltán 115.; Szabályrendelet a zugiskolázás megakadályozásáról: Dókus Gyula 115.; Községi és körjegyzők fizetésének az állampénztárba való befizetése: Görgey Géza 118.; Szabályrendelet a községi körjegyzők, valamint a segédjegyzők fizetése és járandóságaik kiszolgáltatásáról: Görgey Géza 118.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 120.: A sebkötöző-szerek gyártása és árusítása; Körrendelet az útlevél sürgetésének megszüntetése tárgyában – Dókus Gyula 123.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 124.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Árverési hirdetmény, Pályázati hirdetmény 125.-129.; 10 szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Ebtartási szabályrendeletek: Dókus Gyula 131.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek:A kivándorlóknak az északnyugati európai kikötők felé irányítása – Bernáth Aladár 137.; Tengerentúlra kivándorlóknak a Porosz határon való átengedése – Bernáth Aladár 138.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A telekkönyvi betétek szerkesztésére kirendelt közegek járandóságainak meghatározása – Bernáth Aladár 139.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Felhívás, Pályázati hirdetmény 141.-142.; 11. szám A sátoraljaújhelyi "Erzsébet" közkórházban rendszeresített állások betöltése:143.; Pályázati hirdetmények 144.; Hirdetmény: 144.; 12. szám Hivatalos hirdetmény: Dókus Gyula 145. 13. szám Elnöki körlevél: Dókus Gyula 147.; További intézkedéseket nem igénylő, általános jellegű rendeletek: Thuránszky László 148.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Thuránszky László 149.; A márcziusi utóállítás elhalasztása – Bernáth Aladár 150.; Pályázatok körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvény, Árverési hirdetmény, Pályázati hirdetmény 150.-152.; A sátoraljaujhelyi "Erzsébet" közkórházban rendszeresitett állások betöltése: 153.; Hirdetmény: Dókus Gyula 154. 14. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekü határozatok: Bernáth Aladár 155.; Általános jellegű, de további intézkdeést nem igénylő rendeletek, értesitések és más közlemények: Illkésházy Endre helyére egy új tag választása – Dókus Gyula 156.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Hirdetmény, Árverési hirdetmény, Pályázati hirdetmény 159.-162.; 15. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Bernáth Aladár 163.; A m. kir. földművelésügyi miniszter úr 114436-IV./2. 1904. számú körrendelete az 1895. évi XLVI. t cz. alapján folyamatba tett ügyben teljesített vizsgálatoknál felmerülő költségek megállapítása tárgyában – Thuránszky László 164. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Herzel Gusztáv és neje szül. Böhm Zsófia előbb özvegy Brosseltné zuckmanteli illetőségű csavargók hatósági segélyezésének mellőzése és hazatoloncoltatásuk- Bernáth Aladár 165.; A közös hadsereg katonai nevelő és képzőintézetében betöltendő alapítványi helyekre vonatkozó pályázati hirdetmény – Dókus Gyula 165.; A cs. és kir. közös hadügyminiszter által kibocsátott pályázati hirdetmény magyar fordítása 166.; Kimutatás 172.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények 175.-177., Pályázati hirdetmény Budapesten és Kolozsváron 6 napos, Keszthelyen, Tordán és Kisszebenben 10 napos gyümölcsészeti tanfolyam megtartása tárgyában a föld,. miniszter pályázati hirdetménye – Thuránszky László 178.; 16. szám Pályázati hirdetmény: Dókus Gyula 181.; 17. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 181.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A horváth-szlavon-dalmát kir. orsz. kormánynak samobor város területén a házalást eltiltó rendelete – Thuránszky László 182.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény 182.-188.; 18. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Karsa Ferencz árvaszéki ülnök nyugdíjügye – Bernáth Aladár 189.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Közös hadseregbeli katonai nevelő-és képzőintézetekben magyar honos ifjak felvétele tárgyában kiadott miniszteri rendelet – Dókus Gyula 190.; Pályázati hirdetmény a hsdsere alább felsorolt katonai nevelő és képző intézeteiben magyar honos ifjak részére fenntartott és az 1905/6. tanév kezdetén betöltendő kincstári, magyar állami alapítványi, magán alapítványi és fizetéses helyekre 190.; Pályázati hirdetmény a fiumei cs. és kir. hadtengerészeti akadémiába való felvétel tárgyában 199.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Dr. Holló Lajos kérvénye a „Független hírlap” utczai elárusítása ügyében – Dókus Gyula 200.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények 201.-204; 19. szám Pályázati hirdetmény 205.-206.; 20. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Községi és körjegyzők nyugdíjazásáról, valamint ezek özvegyei ellátásáról szóló szabályrendelet – Dókus Gyula 207.; Szabályrendelet a községi körjegyzők nyugdíjazásáról, valamint ezek özvegyei és árvái ellátásáról – Dókus Gyula 207.; Dr. Schön Vilmos vármegyei kórházi igazgató-főorvos kérvénye eddigi szolgálata alóli felmentése iránt – Bernáth Aladár 213.; Olvastattak a beérkező segélykérvények – Bernáth Aladár 214.; A vármegye főorvosának a berlini Röngten-congressusra való megjelenése – Bernáth Aladár 215.; Törvényhatósági távbeszélő hálózat létesítése – Görgey Géza 215.; Polyacskó Mihály siket-néma gyermekének segélyezése – Prihoda Etele 216.; A nagymihályi közkórház főorvosának fűtési és világítási átalánya – Prihoda Etele 216.; Mád-Zombor és Tállyán átvonuló helyiérdekű vasút ügye – Prihoda Etele 217.; A számonkérőszék 1905. évi márczius hó 27-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv – Prihoda Etele 218.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: 220.; A 35737/II.-904. B m. rendelet a délafrikai bevándorlás korlátozása tárgyában – Thuránszky László 221.; A 26622/905. B. m. körrendelet az Amerikába való kivándorlás tárgyában – Thuránszky László 222. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Országos gazdasági munkás és cseléd-pénztár nyomtatványai beszerzése tárgyában Földművelésügyi m. kir. miniszteri ad. 13643/VI/3/1905. – Dókus Gyula 223.; M. kir. honvéd főreáliskola és Ludovika Akadémia pályázati hirdetmények – Dókus Gyula 224.; Pályázati hirdetmény a m. kir. honvéd főreáliskola és Ludovika Akadémiában az 1905/1906. tanév kezdetén betöltendő államköltséges (teljesen díjmentes vagy féldíjmentes), továbbá alapítványos és fizetéses helyekre 224.; Kimutatás 227.; Pályázatok körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény 233.-235. 21. szám Elnöki körlevél – Dókus Gyula 237. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A vármegye árvaszékének szabályrendelete – Prihoda Etele238.; Zemplén vármegye törvényhatóságának, a gyámoltak és gondnokoltak pénzei gyümölcsöztetéséről és a tartalék-alap javára levonható jutalékokról alkotott szabályrendelet 238.; A vármegye egyes községeinek apalovakkal leendő ellátása – Isépy Zoltán 240.; A közgyámi állások szervezése – Görgey Géza 241.; A vármegye területén fekvő községek, valamint egyéb lakott helyek neveinek megállapítása – Görgey Géza 242.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Földm. miniszter úr f. évi 36050. sz. körrendelete az aranka ellen való védekezés tárgyában – Thuránszky László 262.; Általános jellegű, de további intézkdeést nem igénylő rendeletek, értesitések és más közlemények: A cs. és kir. közös hadseregbeli hadapródiskolába a megüresedendő helyekre pályázati hirdetmény – Dókus Gyula 263.; A cs. és kir. hadügyminiszter által kibocsátott pályázati hirdetmény magyar fordítása 263.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmények 266.-268; 22. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Katonai csikóvásár- Bernáth Aladár 269.; A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1905. évi április hó 15-én 20.172. szám alatt kelt rendelete 270. Pályázati hirdetmény a cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród-iskolákban magyar honos ifjak részére fenntartott és a 1905/1906-iki iskolai év kezdetén betöltendő magyar állami alapítványi, tandíjfizetéses és magán alapítványi helyekre 277.; Zlinszky János kérvénye az „Uj Lap” utczai elárusítása ügyében – Dókus Gyula 280. Általános jellegű, de további intézkdeést nem igénylő rendeletek, értesitések és más közlemények: Cs. és kir. közös hadseregbeli hadapródiskolákban „Pályázati hirdetmény” – Dókus Gyula 276.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmény 281.-284.; 23. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Kohn Samu napidíjas kérvénye – Bernáth Aladár 285.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A 15 éven alóli férfi és kiskorú nőszemélyek kivándorlása – Bernáth Aladár 286.; Állandó sorozó-bizottság alakítása Sátoraljaújhelyben és Homonnán –Bernáth Aladár 287.; A m. kir. belügyminiszter 39022/905. számú rendelete a kivándorlás tárgyában – Bernáth Aladár 287.; Az 1905. évben Budapesten tartandó VIII. nemzetközi állatorvosi congressuson való részvétel – Bernáth Aladár 288.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Versenytárgyalási hirdetmény 289.-292. 24. szám Hirdetmény 293.; A községi és körjegyzőségeknek az anyakönyvi kerületekkel leendő összhangba hozatala, új jegyzőségek szervezése 294.; A gyámpénztári sikkasztásból eredő hiány fedezése - Dókus Gyula 301.; 25. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Özv. Dobé Istvánné nyugdíjügye – Bernáth Aladár 303.; Zemplénvármegye központi hivatalai részére szükséges irodaszer és nyomtatványok szállításának biztosítása – Bernáth Aladár 304. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Friss Újság, Magyar Hírlap és a Budapesti Naploó utczai elárusításának engedélyezése – Dókus Gyula 304.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Árverési hirdetmények 305.-309.; Hibaigazítás 310.; 27. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Spillenberg Barna árvaszéki helyettes elnök működési pótléka – Bernáth Aladár 327.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A tanítói fizetés kiegészítő államsegélyek felvételére szükséges nyugták portómentessége ügyében kiadott vall. és közokt. miniszteri körrendelet – Dókus Gyula 328.; 15 éven aluli férfiszemélyek és kiskorú nőszemélyek kivándorlása – Bernáth Aladár 328.; A kivándorlásnak Fiume felé való irányítása – Bernáth Aladár 329.; Az 1904. évben teljesített erősítések jutalmazása – Dókus Gyula Pályázatok körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények 331. – 334. 28. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A zemplénvármegyei Kossuth-szobor bizottság 1905. évi május hó 3-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv –Görgey Géza 335.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A fogtechnikusoknak a fogorvosi gyakorlat körébe tartozó műveletek végzésére adott legfelsőbb engedélyek magyarázása tárgyában – Dókus Gyula 337.; „A Polgár” czímű politikai napilap utczai elárusítása – Dókus Gyula 339.; A belügyminiszter f. évi 42781. sz. körrendelete a katonai szállításoknál használandó termelői bizonyítványok mintáinak közlése tárgyában – Thuránszky László 339.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmények, Árverési hirdetmény 341.-346.; 29. szám Elnöki körlevél 347.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Rendelet az állati szőrneműeket feldolgozó ipartelepeken alkalmazott munkások egészségének megóvása tárgyában – Bernáth Aladár 349.; 348.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Egy osztrák honos csavargótól a szokásos községi segély megtagadása – Thuránszky László 352.; Weiss Arthur wieni illetőségű osztrák kolduló csavargótól a községek részéről szokásos segély megtagadása – Thuránszky László 353.; Szontagh Antal kivándorlási felügyelő megbízatása – Bernáth Aladár 354.; A gyanús gombafélék szakértői megvizsgálása – Dókus Gyula 355.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvény, Pályázati hirdetmény, Hirdetmény 356.-361; 30. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A járványos agy és gerinozaahygártyalob elleni védekezés – Dókus Gyula 363.; A katasztéri Helyszíni felmérések alkalmával felmerülő napibérek kimutatása – Bernáth Aladár 364.; Pályázat erdősítési jutalmakra – Thuránszky László 365.; Általános jellegű, de további intézkdeést nem igénylő rendeletek, értesitések és más közlemények: Felhívás a XIV. országos tűzoltó-szaktanfolyam látogatására – Thuránszky László 366.; Értesítés a felvidéki házaló kereskedőknek törvényellenes üzelmei dolgában – Bernáth Aladár 369. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Értesítés 370.-374. 31. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok – Dókus Gyula 375.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek – Dókus Gyula 375., Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Dókus Gyula 376.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati, hirdetmény, Hirdetmények 382.-386.; 32. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Özv. Arnótfalvy Tivadarné özvegyi ellátás iránti ügye – Bernáth Aladár 387.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A közvetlen útadófizetők adóminimumának megállapítása – Bernáth Aladár 388.; A vármegyei pót- és útadó befizetése – Dókus Gyula Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: „Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye” című munka III. kötetének ajánlata – Dókus Gyula 389.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények 390.-394.; 33. szám Elnöki körlevél: Dókus Gyula 395.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A háztartás terheinek kiegyenlítésére, továbbá a vármegyei alkalmazottak napidíjainak fedezésére megszavazott 2 százalékos pótadó – Isépy Zoltán 396.; Igazoló választmány jelentése az egyes bizottsági tag választó kerületekben megüresedett tagsági helyek betöltése tárgyában – Isépy Zoltán 396.; A számonkérőszék f. évi június hó 19-ik napján tartott üléséről felvett jegyzőkönyv – Priholda Etele 399.; Néh. Izsépy Miklós volt közkórházi gondnok temetkezési költsége – Bernáth Aladár 402.; Az árvaszéki kiadó-hivatal részére egy írógép beszerzése – Görgey Géza 402. Újfalussy János 200 korona jutalma – Prihoda Etele 403.; Nyomárkay Ödön közkórházi alorvosnak az 1905. év I-ső negyedére eső 150 kor. lakpénze – Priholda Etele403., A közkórházak alkalmazottainak a vármegyei tisztviselők és szolgaszemélyzet nyugdíjintézetébe való felvétele – Priholda Etele 404.; A homonnai vámoshídon gyakorolt, de 1905. évi december 31-én lejáró vámszedési jognak újból való engedéylezése – Priholda Etele 404.; A kelcsei vámoshídon gyakorolt, de 1905. évi december hó 31-én lejáró vámszedési jognak újból való engedélyezése – Priholda Etele 405.; A koskóczi vámoshídon gyakorolt, de 1905. évi december 31-én lejáró vámszedési jognak újból való engedélyezése – Priholda Etele 405.; A közúti kerületi kir. felügyelőknek a központba való berendelése és hatáskörüknek kiterjesztése – Priholda Etele 406.; A háztartási pénztárban fedezett nem találó kiadásiknak mi módoni fedezése – Bernáth Aladár 409. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az 1905. évi törvényhatósági utadókivetési munkálatok – Thuránszky László 410. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Festéjeknek élelmi, élvezeti szerek, némely szükségleti szerek és némely szükségleti tárgyak készítésére való használata, ugyszintén festett élelmi-, élvezeti szerek és szükségleti tárgyak forgalomba hozatala – Thuránszky László 412.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Értesítések, Árverési hirdetmények, Pályázati hirdetmény 415.-424.; 34. szám Határozat: Bernáth Aladár 427..; Melléklet a "Vármegyei Hivatalos Lap" 34. számához429.; 35. szám Hirdetmény: Dókus Gyula 429.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Szabályrendelet a szegényalapról, annak rendezéséről és kezeléséről – Dókus Gyula 430.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek – Dókus Gyula 432.; Wynnyk István osztrák állampolgár holttartózkodásának nyomozása – Bernáth Aladár 435.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Kelin Fülöpné útlevele – Thuránszky László 435.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Érverési hirdetmény Hirdetmény 436.-440.; 36. szám Elnöki körlevél 441.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Az óvó és tankötelesek összeírását tartalmazó D) mintájú statisztikai kimutatások beküldésére a körjegyzők utasíttatnak – Thuránszky László 442.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Thuránszky László 444.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Tájékoztató a kassai községi közigazgatási tanfolyamra való felvételéről az 1905/6. tanévre, Pályázati hirdetmények, Hirdetmények 445.-452.; 37. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 453.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Bizalmas tartalmú katonai szolgálati levelek ajánlottan feladása – Bernáth Aladár 454.; Utasítás a cselédadó körüli eljárás szabályozása alaklmából a cselédek illetőségének mikénti tárgyalására nézve – Bernáth Aladár 454.; Külföldről családtagok által küldött hatójegyek körüli eljárás – Bernáth Aladár 455.; Farras Alexandro anarhista ügye – Bernáth Alkadár 457.; Oroszország középázsiai tartományainak látogatása – Bernáth Aladár 457.; Az útlevéllapoknak körjegyzői pecséttel leendő megbélyegzése – Bernáth Aladár 458. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények 458.-464; 38. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A közös és honvéd tartalékos katonák behívójegyeienk kézbesítése – Bernáth Aladár 465.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Haláleset felvételnél irányadó szempontok mindazon esetekben, a mikor az elhalt egyénnek nem az elhalálozás helyén volt a rendes lakóhelye – Bernáth Aladár 466.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A Máramaros vármegyei Felsővisón egy nyilvánossági jellegű kórháznak megnyitása és napi ápolási díjának megállapítása tárgyában – Bernáth Aladár 468.; Panza Emanuel és Krause Ferencz anarchistáknak Németország területéről való kiutasítása – Bernáth Aladár 469. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, 469.-472; 39. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Útlevél lapokban az utazás céljának egyöntetű megjelölése – Bernáth Aladár 473.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A hírlapok utcai elárusításának ellenőrzése – Thuránszky László 475.; Friss Újság, Magyar Hírlap és a Budapesti Napló elárusításának engedélyezése – Thuránszky László 476. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Árverési hirdetmény, Hirdetmények 477.-480.; 40. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A szabad forgalomra jogosított telepek kimutatásába való felvétel bejelentése – Thuránszky László 481.; A th. útadó közvetlen fizetők adóminimumának megállapítása – Thuránszky László 482.; Hirdetmény 483. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Az ungvári kir. bábaképző intézet ügyrendjének kivonata, Árverési hirdetmények, Pályázati hirdetmények , Hirdetmények 483.-488.; 41. szám Elnöki körlevél 489.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Magyar kiviteli és csomagszállítási részvénytársaság hírlap-osztáylának kérvénye a „Független Hírlap” és „Polgár” című napilapok utcai elárusításának engedélyezése iránt – Thuránszky László 490.; Wodianer F. és Fia hírlapkiadó cégnek kérvénye a „Friss Ujság” az „Ejnye Bejó” cimű krajcáros politikai napilap utcán árusítása – Thuránszky László 490.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Árlejtési hirdetmény, Hirdetmények 491.-496.; 42. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: M. kir. Belügyminisztrer 79310/1905. sz. határozata, mellyel a törvényhatósági bizottság 338/10777. és 597/1905. számú határozatainak egyes pontjait megsemmisíti – Dókus Gyula 497.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A m. k. vallás és közoktatásügyi miniszter 56,000/905. sz rendelete a tüdőgümőkór és tüdővész terjedésének meggátolása népiskolák útján – Thuránszy László 499.; A községi költségvetések és számadások tárgyalása és felteresztése körül tapasztalt helytelen eljárás és mulasztások megszüntetése – Thuránszky László 502.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Thuránszky László 505.; A sztrájkok és bojkottoknak a törvényhatósági munkák és szállításoknál „Vis major” gyanánt való elismerése tárágyában – Thuránszky László 507.; A „Wolksblatt” c. napilap utcai elárusításának engedélyezése – Thuránszky László 507.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmények, Pályázati hirdetmények 508.-510.; 43. szám Hivatalos hirdetmény – Molnár Béla 511.; Pályázati hirdetmény, Körözvény 512. 44. szám A vármegye 1906. évi közigazgatási, árva- és gyámügyi költségelő-irányzata – Dókus Gyula 513. 45. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A kamarai illetékek beszéde – Dókus Gyula 513.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, A vármegye 1906. évi közigazgatási árva- és gyámügyi költségelő irányazata, Hivatalos hirdetmény, Pályázati hirdetmény, Árlejtési hirdetmény, Pályázati hirdetmények 514.-524.; 46. szám Elnöki körlevél – Dókus Gyula 525.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az ázsiai kolera ellen való védekezés tárgyában – Dókus Gyula 526.; A vármegye legtöbb adófizető bizottsági tagjainak 1906. évi névjegyzéke – Dókus Gyula 527. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Dókus Gyula 527.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények 528.-532.; 47. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A vármegyei legtöbb adót fizető bizottsági tagok 1906. évre kiigazított névjegyzéke – Molnár Béla 533.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A nőknek, mint gyógyszerészeti gyakornokoknak alkalmazása tárgyában – Dókus Gyula 537.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények 538.-542.; 48. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 543.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Bernáth Aladár 544.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Hirdetmények 544.-549.; 49. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Rosenberg Kálmán országos m. kir. zeneakadémia növendék kisgézsényi lakosnak kérvénye – Bernáth Aladár 551.; Beérkezett segélykérvények – Bernáth Aladár 551.; Alispán előterjesztése a póttartalékosok behívó jegyeinek kézbesítése tárgyában – Isépy Zoltán 552.; Özv. Ember Lászlóné végkielégítése – Bernáth Aladár 553. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Vármegyei tűzoltó-szövetség alakulása – Dókus gyula 553.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények Hirdetmény, Hibaigazítás 554.-558.; 50. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Turkinyák Iván mikói lakos kártalanítási ügye – Isépy Zoltán 559.; Az „Adalékok Zemplén vármegye történetéhez” című havi folyóirat megrendelése az 1906. évre – Bernáth Aladár 560.; Tanítók fuvarköltsége – Bernáth Aladár 560.; Lászlóffi László járási útbiztos nyugdíjjogosultságának megállapítása – Bernáth Aladár 561.; Dr. Bessenyey Zénó V. aljegyző személyi pótléka – Bernáth Aladár 562.; Jegyzőkönyv – Bessenyey Zénó 563.; Ifj. Meczner Gyula főszolgabíró nyugdíjjogosultságának megállapítása – Bernáth Aladár 564.; Az árvaszéki helyettes elnök személyi pótléka – Bernáth Aladár 656.; A vármegye 1906. évi dologi szükséglete – Bernáth Aladár 565.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Valamennyi járás főszolgabírájának és Sátoraljaújhely rt. város polgármesterének – Dókus Gyula 568.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Másolat 569.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmény, Árverési hirdetmény 569.-572.; 51. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A magánhasználatra szolgáló kompok és hajóhidak forgalom biztonsága iránt alkotandó szabályrendelet – Prihoda Etele573.; A vármegyei útkaparók nyugdíjának ügye – Dr. Bessenyey Zénó 575.; 1%-os közmüvelődési pótadó megszavazása 1906. vre – Isépy Zoltán 576., A bodrogközi gazdasági vasút végrehajtó bizottsága elnökének kérvénye törzsrészvények átvételeivel leendő támogatás iránt – Prihoda Etele 577., A tepehon-hálózat létesítése – Dr. Bessenyey Zénó 578.; Pilissy Béla szolgabíró nyugdíjjogosultsáhának megállapítása – Bernáth Aladár 579.; Zombor város törvh. bizottságának határozata, néhai József főherceg emlékére felállítandó szobor tárgyában – Dókus Gyula 579.; ¼ %-os sorozási pótadó megszavazása – Isépy Zoltán 582.; A számonkérő szék 1905. évi szaptember hó 23-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv – Prihoda Etele 583.; A jolsvai siketnéma intézetben elhelyezett Frtisch Maxi b.-szentesi és Gregorovics József homonai illetőségű siketnéma gyermek segélyezése – Prihoda Etele 585.; Az alsógyertyán-tavarnai vicinális közút mentén lévő partomlások helyreállítása – Priholda Etele 585.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Hirdetmények, Potocnik József tolnocz ügye – Bernáth Aladár 589., A gyár ipar fellendítése 593., Az 1877: XXII. t. c. alapján biráskodási joggal felruházott községi bíróságoknak a horváth-szlavonországi községi bíróságokkal való érintkezése – Bernáth Aladár 594..; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Tudomásulvétel és alkalmazkodás céljából közlöm – Bernáth Aladár 596.; Az alkoholellenes mozgalmat szolgáló képes fali táblák és Maday Izidor hasonló célú könyvének ajánlása – Bernáth Aladár 597.; Az útlevéllapok kiállításánál követendő eljárás – Dókus Gyula 599.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmény 600.-603.; 52. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Iparfelügyelői kerületek beosztása – Dókus Gyula 605.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az országos gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár megkeresése az 1900. évi XVI. t. cz. 42. §-ban nyújtott kedvezméyn tárgyában – Bernáth Aladár 606.; A „Honi Ipar” ajánlása – Bernáth Aladár 606.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az „Állami Pénzügyigazgatás” című tan- és kézikönyv III. kiadásának ajánlása – Bernáth Aladár 608.; A nagy- és kisközségek részére postán érkező pénz- és értékküldemények kézbesítése – Bernáth Aladár 608.; Pénzeknek a m. kir. adóhivatalokba történt befizetésénél követendő eljárás – Bernáth Aladár 611.; Az „A Polgár” és „Független Hírlap” című lap utcai árusítása – Dókus Gyula 612.; Portómentes levelek térfogatának ujabb megállapítása – Bernáth Aladár 612.; Külföldi anyakönyvi kivonatok, valamint haláleset felvételek beszerzése irányuló megkeresésekben az illető egyének vallásának megjelölése – Bernáth Aladár 613.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Kimutatás, Hirdetmények, Pályázati hirdetmény 614.-620.; 53. szám Elnöki körlevél – Dókus Gyula 621.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Ebtartási szabályrendelet – Priholda Etele 622.; Ebtartási szabályrendelet –Dókus Gyula 623.; Elismervény 626.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Jassek Móricz tartózkodási helyének kipuhatolása – Bernáth Aladár 628.; A magyar kir. földm. miniszter f. évi 68929. sz. a kelt körrendelete a munkás igazolványok kiállítása tárgyában – Bernáth Aladár 628.; A főszolgabírói átmeneti pénzek nyugtázása – Bernáth Aladár 631.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Valamennyi j. főszolgabírójának és Sátoraljaújhely város polgármesterének – Bernáth Aladár 631 Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Hibaigazítás 632.-636. 54. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának Sátoraljaújhelyben, 1905. november hó 8-án tartott közgyűléséből – Isépy Zoltán 637.; Távbeszélő hálózat létesítése – Görgey Géza 641.; Köz- illetve körgyámi állások szervezése – Görgey Géza 641.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Árverési hirdetmény 642.-644.; 55. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A magyar nyelvű bábacurusnak 1906. január 2-án való megnyitása tárgyában – Dókus Gyula 645.; Útadó behajtás elrendelése – Dókus gyula 645.; Az utólagos anyakönyvezés – Bernáth Aladár 646.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A sajtótermékekkel való házalás engedélyezése tárgyában kiadott 106.647/905. sz. a kiadott rendelet kiigazítása – Bernáth Aladár 649.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény, Hirdetmények 650.-659.; 56. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságától – Görgey Géza 663.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az 1905. évi november 11. napján megtartott teljes ülésről felvett jegyzőkönyv 665.; M. kir. belügyminiszter folyó évi 107975. sz. körrendelet a rt. városok és községek vízvezetéki és csatornázási tervei és költségvetései, valamint ily művek kiépítésére és üzemben tartására adott engedélyekre nézve kötött szerződések műszaki felülvizsgálata tárgyában – Bernáth Aladár 662.; A „Magyar Hírlap”, „Friss Újság” és „Budapesti Napló” című napi lap utcai elárusítása – Bernáth Aladár 663.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Előfizetési felhívás 663. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Árverési hirdetmények, 665.-668. Melléklet 669.; 57. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Az országos gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztár – Dókus Gyula 669.; A vármegye 1906. évi nyomtatványszükségletének s a szolgaszemélyzet ruházatának beszerzése – Bernáth Aladár További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az ásványolajok szállítása és tartására vonatkozó 2970/870 és 39215/894. számú körrendelet módosítása – Bernáth Aladár 671.; Az Az ásványolajok szállítása és tartására vonatkozó 2970/870 sz. B. M. körrendelet módosítása – Kristóffy 672.; A községek részére érkezett pénz- és értékküldeményekre vonatkozó postai kimutatások – Bernáth Aladár 673.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Valamennyi j főszolgabírójának és Sátoraljaújhely város polgármesterének – Bernáth Aladár 674.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Kimutatás, Árlejtés, Pályázati hirdetmény 674.-680.; 58. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Sujánszky Eusztách minorita szerzetes sírkő alapjához a vármegye részéről leendő hozzájárulás – Prihoda Etele 681.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az 1906. évre köztenyésztési igazolvánnyal ellátandó magán-mének megvizsgálási határideje – Bernáth Aladár 681.; Kereskedelemügyi miniszter f. évi 71333. sz. körrendelete a hazai folyókon közlekedő hajók és géperő nélkül közlekedő úszóművek szabályszerű megvilágításának elmulasztása tárgyában – Thuránszky László 682.; Hatóságok és hivatalok értékküldeményeinek feladásánál feladójegyzékek használata – Bernáth Aladár 683.; Feladójegyzékek használata hatóságok és hivatalok értékes küldeményeinek feladásáról 683. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Valamennyi j főszolgabírójának és Sátoraljaújhely város polgármesterének – Bernáth Aladár 685. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Hirdetmények, Árverési hirdetmények 688.-692.; 59. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A versenytárgyalási hirdetméyneknek és versenytárgyalási eredményeknek a „Közpző „Közszállítási Értesítő” –ben való közzététele – Dókus Gyula 693.; A magyarországi könyvnyomdászok és betüöntők segélyező egyesülete utazó tagjainak szabadon utazhatása – Bernáth Aladár 696.; Stamcar Eduard és Premru Henrik csavargó osztrák állampolgárok hazatolocoltatása – Bernáth Aladár 6996.; A Neues Politisches Volksblatt utcai elárusításának engedélyezése – Dókus Gyula 697. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmény 697.-700.; 60. szám Elnöki körlevél 701.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Valamennyi I. fokú iparhatóságának – Bernáth Aladár 702.; M. kir. földm. miniszter f. évi 697919. sz. körrendelete a munkás-igazolványok elvesztése vagy megsemmisülése alkalmával követendő eljárás tárgyában – Thuránszky László 703.; A törvényhatósági útadó nyomtatványokból 1906. évben szükségelendő mennyiség kinyomtatásának megrendelése – Bernáth Aladár 705.; Kereskedelmi miniszter 65348. sz. körrendelete az előcsengetős vasúti sorompóknál a jelenleg használatban levők helyett a jövőben új szöbegű figyelmeztető táblák alkalmazása tárgyában – Bernáth Aladár 705.; Szabályrendelet – Szterényi 706.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Arad vármegye tvh. bizottságának határozata a törvényhatósági munkás-közvetítői állás betöltése tárgyában – Thuránszky László706.; A hazai papírgyártmányok pártolása – Bernáth Aladár 707 Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Árverési hirdetmények 708.-712.; Mellékletek 713.; 61. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Valamennyi I. fokú iparhatóságnak – Bernáth Aladár 714.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A magyar kiviteli és csomagszállítási részvénytársaság kérvénye „A Nép” című krajcáros politikai napilap utcán elárusítása iránt – Dókus Gyula 715.; A „Gyermekvédelmi Lap” ajánlása – Bernáth Aladár 715.; Az 1906. évi anyakönyvi javadalom tárgyában – Bernáth Aladár 716.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények 717.-720.; Mellékletek 721.
open table of contents
Creators, contributors
creator Görgey Géza / szerkesztő
publisher Zemplén Könyvnyomtató Intézet
Time and places
place of publishing Sátoraljaújhely
created 1905-01-01
temporal reference 1905
Attributes
medium paper
extent 50 p.
format PDF
Legal information
rightsholder II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár