Tűzoltó-Közlöny 1900.

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője

text

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője 1900.év

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Tűzoltóság
subject Katasztrófavédelem
subject Periodika
subject Szaklap
Table of contents
TARTALOM-JEGYZÉK.
A tűzoltó-intézmény mai állapota. Írta: Felsőszopori -1.
A biztositó-társaságok és a tűzoltás. Írta: Kónya Imre.-13.
Hajnalhasadás. Írta: Sz .J.-37.
A gyakorlati szabályzat kérdése. Irta: Dr. Szily Jozsef.-61.
_ Felhívás a IX. országos tűzoltó-szaktanfolyam látogatására-81.
Egy szó az elnökséghez. Írta: XX.-101.
Az országos tanfolyamok kérdéséhez. Írta: Felsőszopori .-102.
A közigazgatás és a tűzrendészet.I.-117.
A párisi versenyek.-133.
A közigazgatás és a tűzrendészet. II.-134.
Tüzet tűzzel.-140.
_ Egy szó a kormányhoz .-173.
Még egy szó a kormányhoz. Írta: XX.-205.
A tűzoltás és a biztositás. Írta: Sz.-229.
Hivatalos rész.
Meghivó az 1900. évi febr.10. elnökségi ülésre .-2.
Az ipartelepek és gyárak kötöző- és gyógyszerekkel való c ellátásának ellenőrzése tárgyában kiadott bel- és kereskedelemügyi miniszteri rendeletek.-3.
Az orsz. szövetség elnökségének jelentése az orsz. választmányhoz.-14.
Meghivő az 1900. évi márc. 24. elnökségi és márc. 25.
orsz. választmányi ülésekre . -17.
_ Felhívás a vármegyei tűzoltó-szövetségekhez és az összes tűzoltó-testületekhez a tűzkárbiztosító-intézeteknek tűzoltási célokra megadóztatása érdekében.-17
A bíráló-bizottság jelentése a tűzrendészeti törvényjavaslat elkészítésére hirdetett pályázatról.-18.
Az 1900. évi febr.10. elnökségi ülés jegyzőkönyve.-18.-
A segélyző-szövetség 1900. évi február.10.igazgató választmányi ülésének jegyzőkönyve.-20.
Az orsz. szövetség 1899. évi zárószámadása .-20.
_ A segélyző-szövetség 1899. évi zárószámadása .-20. Az orsz. szöv. pénztári kimutatása az 1899. év IV. negyedéről.-21.
Értesités az 1900. évi ápr. 22. kitűzött elnökségi ülés elhalasztásáról.-38.
Felhívás a párisi nemzetközi tűzoltó kongresszuson és versenyeken való részvétel tárgyában.-38.
Az 1900. évi márc. 24. elnökségi ülés jegyzőkönyve .-39.
A segélyző-szövetség 1900. évi márc. 24. igazgató választmányi ülésének jegyzőkönyve.-40.
Az 1900. évi márc. 25. orsz. választmányi ülés jegyzőkönyve.-40.
Értesítés a párisi versenyekre jelentkezes határidejének meghosszabbítása iránt.-63.
A balesetek alkalmával szükséges első segélynyújtásának országos rendezése tárgyában kiadott belügyminiszteri kőrrendelet.-63.
Elvi jelentőségű miniszteri határozatok: 1. A község kihágást megállapító
szabályrendeletet nem alkothat. A község szabályrendelete jóváhagyás elött ideiglenesen sem léptethető életbe.II.Lőpornak a székesfőváros területén tengelyen való szállítása lehetőleg hajnali órákban eszközelendö ugyan de szükség esetén nappal való szállítása sem ütközik törvényes akadályba.-64.
. Tűz fecskendőknek hazai gyárakból beszerzése tárgyában kiadott belügyminiszteri rendelet.-64.
Az Eberhardt-féle tüzet oltó-anyag ajánlása tárgyában kiadott
belÜgyminiszteri rendelet . -64.
Felhívás a párisi nemzetközi tűzoltó-kongresszuson és versenyeken való részvétel tárgyában .-83.
_ Kérelem a párisi nemzetközi versenyekben résztvevő testületek segélyezése iránt.-83.
Az 1900. évi jun.2. elnökségi ülés jegyzőkönyve -84.
A segélyző-szövetség 1900. évi jun.2. igazg. választmányi ülésének jegyzőkönyve.-85.
Az orsz, szőv. pénztári kimutatása az 1900. év 1. negyedéről.-86.
Belügyminiszteri intézkedés a IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyam tárgyában.-104.
Döntvény a tűzoltói járulékok fizetése tárgyában .-104.
_ A budapesti őnk. tűzoltó-testület 1900. évi ápr. 29.közgyűlésének jegyzőkönyve.-118.
Az 1900. évi aug. 4-ild elnökségi ülés jegyzőkönyve.-119.
A segélyező szövetség 1900. évi aug. 4-iki igazg. választmányi ülésének jegyzökönyve.-121.
Az orsz. szöv. pénztári kimutatása az 1900. év II. negyedéről.-121.
Meghívó az 1900. évi okt. 7. elnökségi ülésre és az okt. 6.értekezletre.-135.
Jelentések az orsz, tűzrendészeti vizsgálatokról. I., IL, IlI.-136.
Jelentések az orsz. tűzrendészeti vizsgálatokról. IV., V., VI., VII.-150.
Az 1900. évi okt. 7-iki elnökségi ülés jegyzőkönyve . -174.
A segélyző-szővetség 1900. évi okt. 7. igazg. választmányi ülésének jegyzőkönyve.-175.
_ Az orsz, szöv. pénztári kimatatása az 1900. év Ill. negyedéről.-175.
Felhivás a tagsági díjak befizetése iránt.206.
Az 1900. évi nov. 3-4-iki elnökségi ülés jegyzőkönyve.-206.
Tűzkárok és a tűzrendészet állapota az 1899. évben.-207.
Technikai rész.
A gyakorlati szabályzat hiányai 1. Dr. Szily Józsf-től.-65.
A gyakorlati szabályzat hiányai. II. Dr. Szily József-től.-86.
A gyakorlati szabályzat hiányai. Ill. Dr, Szily József-től.-105.
A Magirus-féle új forgólétra.-208.
Általános rész.
A mentő-intézmény szervezése.Sz.-4.
A gyakorlati szabályzat és az egyenruha-5.
A tűzrendészet ügye a képviselőházban.-21.
A tűzkár-statisztika tanulságai. Tolnai -24.
Országos tűzrendészeti
vizsgálatok. Doktor -41
Tűzoltó -gazdászok. Stegmüller János.-43.
A párisi nemzetközi tűzoltó-kongresszus és versenyek S.- 68
A párisi nemzetközi tűzoltó-kongresszus és versenyek S. 87
A párisi kongresszus és versenyek- 107
A IX. országos tűzoltó- szaktanfolyam.-108.
A párisi kongresszus és versenyek -121.
A IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyam tantárgyainak és előadóinak beosztása.-123.
A IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyam tanóráinak és előadóinak beosztása.-124.
A IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyarn hallgatóinak névsora- 125.
A tűzrendészeti vizsgálat ok eredményei- 138.
A biztositó társaságoknak tűzoltói célokra való megadóztatása a képviselőházban – 176
A tűzrendészeti törvényjavaslathoz. Felszólamlások. Ecker Sándor, Reményi Samu, Leitereg László, Kováts József, Vida Pál-177.
A tűzrendészeti törvényjavaslathoz.- 209.
A tűzoltóság történetéből. Közli: Tóth Mike, S. J.- 210
Párisi úti jegyzetek. 1. Kállay Imre .- 211
Párisi úti jegyzetek. II. Kállay Imre-. 231
A berlini nemzetközi tűzoltó- és mentőszer-kiállítás- 232
Pest Pilis-Solt-Kiskunvármegye tűzoltó-egyesületeihez. Dr. Dabasi Ödön-234.
Testületek köréből.
A siófoki önk. testület közgyűlése. Gerber Sándor.- 6
Az aradi önk. tűzoltók ünnepe. A. K.-7.
A csáktornyai önk. tűzoltó-testület 1899. évi zárószámadása- 8.
A Veszprém vármegyei szövetség választmányi ülése. 1.- 25.
A szabadkai önkéntes testület közgyűlése.- 29
A csurgói testület közgyűlése. R. Z.- 30
A Csáktornyai tűzoltók közgyűlése- 31.
A nagykikindai önkéntes torna-tűzoltó- egylet közgyűlése- 32
A szabadkai hivatásos-tűzoltóság-az 1899. évben.Scossa Zoltán- 32.
A budapesti önk. tűzoltó-testület parancsnokságának jelentése az 1899. évről.-44.
A Torontálvármegyei szövetség választmányi ülése -47
A Sopronvármegyei szövetség választmányi ülése.- 47
A Veszprém vármegyei szövetség választmányi .ülése. ll-49.
A budapesti jutagyári testület X. évi közgyűlése. Neubrand János- 50.
A gyöngyösi testület parancsnokságának jelentése az 1899. évről -51.
A nagykanizsai testület közgyűlése. I-53.
Az új-Arad-Zsigmondházi testület közgyűlése- 54.
Fejérvármegye tűzrendészete az 1899. évben- 70.
A Sopronvármegyei szövetség tanfolyama- 71.
A fejérvármegyei szövetség felhívása- 71.
A Kismartoni testület jelentése az 1899. évről.- 71
A nagy-kanizsai testület közgyűlése. II.-74.
A fejérvármegyei szövetség köréből-88.
A keszthelyi tűzoltók közgyűlése-90.
A Veszprém vármegyei szövetség köréből-91.
A soroksári testület az 1899. évben-92.
A Csákvári testület szolgálati, ügykezelési és pénztári kimutatása az 1899. évről. Goldschmidt József-95.
A kassai tűzoltók közgyűlése. Balla Mihály.95.
_ A Veszprémvármegyei szövetség választmányi ülésének jegyző-könyve-109.
Jelentés a Pozsonyvármegyei szövetség 1. szaktanfolyamáról Ecker Sándor-109.
A veszprémi testület ünnepe. b-110.
A Buziási testület jubileuma-110.
A Sopronvármegyei szövetség közgyűlése-126.
A sepsiszentgyörgyi testület jelentése-128.
A Torontálvármegyei szövetség választmányi ülése-140.
A Csanád vármegyei szövetség szervezkedése-141.
A nagy-kikindai testület jubileuma-142 .
Kecskemét város tűzoltósága. Kónya Imre-156.
A Veszprém vármegyei szövetség közgyűlése-212.
A Pozsonyvármegyei szövetség közgyűlése-213.
A Somogyvármegyei szövetség választmányi ülése-235.
A Sopron vármegyei szövetség választmányi ülése-236.
A Veszprém vármegyei szövetség választmányi ülése-239.
A Székelyhidi testület 1899. évi jelentése-241.
Az eperjesi tűzoltó testület kőréből-242.
A Putnoki önkéntes tűzoltó-egylet kőréből-242.
Hírek
8, 9, I0, 32, 33, 34, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 96, 111, 1I2, 113, 129, 130, 144, 145, 157, 158, 217, 244, 245,
Szerkesztői üzenetek
Hirdetések.
Minden számban.
Külön melléklet
Tűzrendészeti törvény javaslat (Bizottságilag megállapított szövegezés)-161-172.
A magyar országos tűzoltó-szövetség fölterjesztése-187-192.
Tűzrendészeti törvényjavaslat. (Elnökségileg megállapított szövegezés) -193-204.
Tűzrendészeti törvényjavaslat. (Rövidített átdolgozás)-221-228.
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Dr.Szily József.felelős szerkesztő.
publisher Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
contributor Balla Mihály
Goldschmidt József
Neubrand János
Scossa Zoltán
R:Z:
A:K:
Gerber Sándor
Dr. Dabasi Ődön
Kállay Imre
S.J.
Tóth Mike
Vida Pál
Kováts József
Leitereg László
Reményi Samu
Ecker Sándor
Stegmüller János
Doktor
Tolnai
Dr Szily József
Sz.J.
Kónya Imre
Felsőszopori
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Páris
spatial reference Budapest
spatial reference Berlin
spatial reference Pest
spatial reference Pilis
spatial reference Solt
spatial reference Kiskunvármegye
spatial reference Siofok
spatial reference Arad
spatial reference Csáktornya
spatial reference Veszprém
spatial reference Csurgó
spatial reference Nagykikinda
spatial reference Szabadka
spatial reference Torontál
spatial reference Sopron
spatial reference Gyöngyös
spatial reference Nagykanizsa
spatial reference Újarad
spatial reference Kismarton
spatial reference Keszthely
spatial reference Soroksár
spatial reference Kassa
spatial reference Pozsony
spatial reference Buziás
spatial reference Sepsiszentgyörgy
spatial reference Csanád
spatial reference Nagy-Kikinda
spatial reference Kecskemét
spatial reference Székelyhíd
spatial reference Eperjes
spatial reference Putnok
location of physical object Budapest
temporal reference XX:század kezdete.
Attributes
medium paper
extent 248.p.
format PDF
Legal information
rightsholder Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
registration number 1882