Breverl a ferences rend áhítatának kedvelt kultuszképeivel

image

Vastagabb, rózsaszín (eredetileg piros?) lapra felragasztott breverl a ferences rend áhítatának kedvelt kultuszképeivel. A breverlek vagy oltalomlevelek általában kilenc, összetartozó, egy lapra felragasztott rézmetszetű szentképet tartalmaztak, amelyek felhajthatóak voltak, és különböző amulettcédulákat, áldóimákat rejtettek. A középső szentkép alatt pedig bajelhárító, oltalmazó erővel felruházott ereklyék, miniatűr kegytárgyak, medalionok, szentelmények, szent helyekről származó kavicsok, növények ragasztással rögzített tárgyegyüttese volt látható. Az oltalomlevelet általában egy vastagabb, mintás papírra ragasztották, amelyre további rézmetszetű szentképeket ragasztottak, összehajtogatott állapotban ezek voltak láthatók. Az oltalomleveleket összehajtogatva általában textiltasakban vagy réztokban tartották és a testen viselték az ing alatt, nyakba akasztva vagy a ruhára függesztve. Az egyházi áldásban részesült breverleket kegyhelyeken lehetett megvásárolni és a népi vallásosság szerint minden bajtól, betegségtől, veszedelemtől megoltalmazták viselőjüket, aki a szabály szerint nem tudhatott róla, hogy pontosan milyen képeket, tárgyakat rejt is az oltalomlevele,ezt ugyanis csak akkor volt szabad kinyitni, ha a benne lévő erőkre valóban szükség volt. Az összehajtogatott breverl külső oldalán a müncheni Herzogspitalkirche-beli Fájdalmas Szűzanya kegyszbrát ábrázoló metszet van ragasztva. A keresztre feszített Krisztus alatt megjelenő, csillagokkal körbevont, sugárkoszorúban látható, koronás Szűz Mária szívét tőr járja át, kezében skapulárét tart, mellette pedig angyal térdel. A kép alatti felirat olvashatatlan. A breverl külső oldalának közepére egy másik metszetkép is fel van ragasztva, amely a Wieskirche-i oszlophoz kötözött, megostorozott Krisztus-kegyszobor másolata. A kép alatti felirat: "Gnadenreiche Bildnus / auf der …". A breverlt kinyitva három sorban, soronként három, összesen tehát kilenc metszetet láthatunk. A felső és az alsó sor metszetei egy lapra vannak nyomtatva és láthatóan egy több képet is tartalmazó lapból lettek kivágva. Négy képet leszámítva a metszetlapok teljesen le vannak ragasztva, nem felhajthatók, nem tudjuk, hogy van-e alattuk valami. A bal felső metszet Dél-Amerika ferences hittérítőjét, Solanói Szent Ferencet ábrázolja egy szerzetestestére társaságában. A szent jobb kezében feszületet, bal kezében pedig feltehetően szentképet tart. A ferencesek mögött hajójuk látható, előttük egy turbános alak és egy mezítelen felsőtestű bennszülött férfi térdel. A kép alatt felirat: "S. FRANCISCUS SOIAN”. A felső sor középső képe Szent Anasztáz perzsa vértanú babérkoszorúban megjelenő levágott fejének metszetábrázolása. A kármelita rend által tisztelt szent a démonok, kísértetek és a fejfájás elleni patrónus volt. A kép alatt felirat: "S. ANASTASII. MOC.". A metszet félig felhajtható, alatta Szent Ágota kisméretű amulettcéduláját találjuk, amely a tűzvésztől nyújtott oltalmat. A jobb felső metszet Marchiai Szent Jakab ferences szerzetest ábrázolja, szintén hittérítőként. A papi stólát viselő szerzetes feje fölött csillag, mögötte hegyekkel övezett tengeren nyugvó hajó, lába előtt pedig a visszautasított milánói érsekség jelvényei: püspöki pásztorbot és infula látható. A szent jobb kezét áldásra emeli, amellyel megáldja a mellette ülő, ágyékkötőben megjelenő férfit. A kép alatt felirat: "S. IACOBUS. DEMARCH". A középső sor bal oldali metszetén Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója látható. A szent előtt nyelvét kiöltő sárkány, mögötte pedig kereszt jelenik meg. A szentkép azt a jelenetet ábrázolja, amikor az ördög sárkány alakjában megjelent Szent Ignác előtt,aki miután botjával megérintette a fenevad farkát, az rögtön megszelidült. Ezért jelenik meg sugárkoszorúban a sárkányfarok. E jelenet révén Szent Ignácot a kísértő, rossz gondolatok, látomások, fantazmagóriák elleni patrónusként is tisztelték. A kép alatt felirat: "S. IGNATIUS". A metszetet felhajtva hosszú benedikció, áldó imádság félbevágott szövegére találunk, benne szárított növény darabkáival, amelyek bizonyára szent helyről, kegyhelyről származnak. A breverl belső oldalának középső metszete a külső oldal képéhez hasonlóan a Wieskirche-i, oszlophoz kötözött, megostorozott Krisztus-kegyszobrot ábrázolja. A kép alatt felirat: "gnadenreiche bildnus / auf der wüß". A metszetet felhajtva egy fekete viaszba ragasztott ereklyeegyüttesre: Caravaca-keresztre, textildarabokra, amulettcédulára és szent helyekről, kegyhelyekről származó szárított növénydarabokra és kis kövecskére találunk. A középső sor jobb oldali metszete Nepomuki Szent Jánost ábrázolja egy réten, kezében feszülettel. A kép alatt felirat: "IOANNES NEPOMUC". Nepomuki Szent Jánost a jó hírnév oltalmazójaként, rágalmazástól védő szentként is tisztelték, de a 18. század közepén pestistől védelmező patrónussá is vált. A metszetet felhajtva egy kihajtgatható, nagyobb méretű, rontásoktól, pestistől, tűzvésztől és viharoktól védő, ajtóra erősíthető háziáldásra találunk, amelyen kettőskereszt (Caravaca-kereszt) látható, benne áldóima kezdőbetűivel, körülötte pedig medalionokban segítő szentek alakjaival. A kereszt fölött nehezen olvasható áldóima jelenik meg. A kereszt mellett, jobbra egy TAU-signatus, azaz be/lepecsételt Antalkereszt látható bajelhárító célzattal. A kereszt bal felső szára fölött Szent Joachim, jobb felső szára fölött pedig Szent Anna látható medalionban. A kereszt felső szára közepén köriratos medalionban jezsuita címer jelenik meg. A kettős kereszt két szára között, balra Evangélista Szent János, jobbra pedig Szent Benedek látható medalionban. A kereszt alsó szárának közepén a Szentháromság ábrázolása jelenik meg köriratos medalionban. A kettőskereszt bal alsó szára alatt Szent Sebestyén, Loyolai Szent Ignác alakja és Szent Anasztáz perzse vértanú babérágakkal körülvett levágott feje látható medalionokban. Alattuk felirat: "Contra Malesieia / et Pestem". A kettőskereszt jobb alsó szára alatt Szent Rókus és Szent Flórián alakja jelenik meg medalionokban, illetve egy Szent Benedek-kereszt látható. Alattuk felirat olvasható: "Contra Ignem et / Tempestates". Az alsó sor bal oldali metszetén a stigmákban részesülő Assisi Szent Ferenc ábrázolása látható. A kép bal felső sarkában szeráfszárnyakkal körbevont feszület ragyog, alatta Leó testvér térdelő alakja látható, amint leborul a jobb oldalon megjelenő, Krisztus szent sebeit magán viselő Szent Ferenc előtt. Akép alatt felirat: "S. ERANCISCUSSF.A". Az alsó sor középső képen Győztes Immaculata- ábrázolás látható. A felhők között,holdsarlón álló Szűz Mária a gyermek Jézust tartja karjaiban, aki egy hosszú, körmeneti kereszttel leszúrja az alattuk megjelenő, tüzet okádó sárkánykígyót. A kép alatt felirat: "B. V. MARIA". Az alsó sor jobb oldali képén Páduai Szent Antal látható. Az oltár előtt térdelő ferences szentnek megjelenik a felhőkön trónoló gyermek Jézus ragyogó alakja. A kép alat felirat: "S. ANTONIUS DE PADUA".

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század közepe
Attributes
medium paper
extent 7,1 x 5,5 cm (Mérete kihajtogatva: 14 x 20,1 cm.)
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum