Kihajtogatott breverl keretben, amulettcédulákkal és ereklyeegyüttessel

image

Aranyozott fa keretben, üveglap mögött "preparált", kihjatogatott breverl, oltalomlevél látható. A középen található ereklye-, illetve kegytárgy-együttest bajelhárító, gyógyító erejű, áldóimákat tartalmazó metszetek veszik körül, amelyek négy különböző lapból lettek úgy egymás mellé ragasztva, mintha egy összefüggő metszetes lapot alkotnának. A bajelhárító, gyógyító, mágikus erővel bíró szentképeket, amulettcédulákat, miniatűr kegytárgyakat, szentelményeket tartalmazó oltalomleveket általában összehajtogatva, textil vagy fém tartóban hordták a testen, nyakba akasztva vagy ruhára függesztve. A viselés szabályához hozzátartozott, hogy tulajdonosa nem nyithatta ki a breverlt, kivéve ha valóban szükség volt az oltalomlevélben található mágikus erőre. Így az itt látható breverlt valószínűleg az amulettekben bízó népi vallásosság háttérbe szorulása után, a 18. század végén vagy a 19. század elején keretezhették be így, kinyitott állapotban. A felső sort alkotó metszetlapon három ábrázolás jelenik meg egymás mellett. A bal oldali képen Assisi Szent Ferenc térdelő alakja látható, ahogy bal karjával egy keresztet ölel át. A kereszt fölött, sugárkoszorúban "IHS" Krisztus-monogram jelenik meg, mellette a következő felirattal: "S. Fra // nc Sera". A kereszt szárain a következő felirat olvasható: "Ecce signum Crucis // in qu(o) salus nostra." A kép hátterében az Assisi mellett található Szent Damján és Kozma tiszteletére alapított templom (Chiesa di San Damiano) látható. A kép alatti feliratban az ároni áldás (Szám 6,24-26) sorai olvashatóak latinul, amely egyúttal Szent Ferenc saját kezűleg Leó testvérnek írt áldása is az Assisiben őrzött chartulán: "Benedicat Tibi Dominus et Custodiat / ostendat facie sua tibi, misereatur, et det / tibi pacem et sanitatem. Domino benedicat te". A felső sor középső képén a Szeplőtelen Fogantatás (Maria Immaculata) ábrázolása látható. Szűz Mária az áteredő bűnt jelképező, glóbusz köré tekeredő kígyó fején tapos, jobb kezében liliom látható, feje körül sugárkoszorúban tíz csillagból álló korona jelenik meg. A kép alatti felirat nagy része le lett vágva, csak az első sor olvasható töredékesen: "Benedicat vos…". A felső sor bal oldali képén Páduai Szent Antal ábrázolása látható. A ferences szerzetes jobb kezében keresztet tartva elűzi a kolostor felett repkedő sárkányokat. Szent Antal fölött sugárkoszorúban "MRA" betűk, Szűz Mária-monogramja jelenik meg, mellette felirat: "S. Anto // de Padua". A kép alatt Páduai Szent Antal sátáni kísértések elleni imája olvasható: " Ecce Crucem Domini + fugite partes / adversae, Vicit Leo de tribu Iuda Radix / David Alleluja Alleluja.". Középen, a kegytárgyegyüttes bal és jobb oldalán egy-egy bajelhárító Caravaca-kereszt metszetábrázolása látható áldóimák kezdőbetűivel és segítő szentek alakjaival. A bal oldali metszet közepén Pietá-ábrázolás jelenik meg köriratos medalionban. A körirat szövege: "IESUS et MARIA Vobis Do cor cum Anima mea". A kettőskereszt alsó szára alatt balra Szent Mihály arkangyal, jobbra pedig Sárkányölő Szent György alakja látható. Az alattuk lévő feliratok alig kivehetőek, mivel rájuk lett ragasztva a breverl alsó metszete. Itt lenne olvasható, hogy mi ellen nyújtott oltalmat a szentkép. A jobb oldali Caravaca-kereszt szárába más betűk vannak írva, amelyek egy másik áldás kezdőbetűi. A kereszt közepén a keresztre feszített Krisztus jelenik meg köriratos medalionban. A körirat szövege: "CONSUMATUM EST." A kettőskereszt alsó szára alatt balra Szent Benedek, jobbra pedig Szent Rókus alakja látható. Az alattuk lévő feliratok alig kivehetőek, mivel rájuk lett ragasztva a breverl alsó metszete. Itt lenne olvasható, hogy mi ellen nyújtott oltalmat a szentkép. A breverl közepén megjelenő kegytárgyegyütesben Szent Justus, Szent Primus és Szent Vitalis mártírok textilbe varrt ereklyéit, rézlapokra nyomott szentábrázolásokat, pestis ellen oltalmazó Caravaca-keresztet, Szent Sebestyén-nyilat, Nepomuk-nyelv másolatát, kegyérmet, miniatűr kegyszobrokat, nyelhető szentképet (Schluckbild), szent helyekről származó apró kavicsokat és szárított virágokat találunk. A breverl aljára ragasztott metszeten bajelhárító, oltalmazó erővel bíró, breverlekben gyakori amulettcédulákat láthatunk, kedvelt segítő szentek ábrázolásaival. Bal oldalon felül az ajándékaikkal csillag alatt megjelenő három király alakja látható. A kép alatti felirat: "S. Tres Reges at- / tulerunt numera". Aki Háromkirályok-céduláját hordott magánál, az jó halálra számíthatt. Mellette Szent Ágota ábrázolása látható, aki jobb kezében égő gyertyával, bal kezében pedig tálcával jelenik meg, amelyen levágott mellei láthatók. A kép alatti felirat: "S. Agatha Patro / na ignis.". A Szent Ágota-cédula a tűzvésztől nyújtott oltalmat. A két kisméretű cédula alatt a sárkánnyal küzdő Loyolai Szent Ignác szentképe látható, amely azt a jelenetet ábrázolja, amikor a jezsuita rendalapító megszelídítette a sárkány képében megjelenő ördögöt. Ignác a fenevad farkát érintette meg a botjával, ezért jelenik meg sugárkoszorúban a sárkányfarok. E jeleent révén Szent Ignácot a kísértő, rossz gondolatok, képzelgések, látomások elleni patrónusként is tisztelték. A kép alatt felirat a keret miatt nem olvasható. A kegytárgyegyüttes alatt egy Krisztus Öt Szent Sebét, illetve Jézus és Mária Szent Szívét megjelenítő szentkép található. Szájában rózsát tartó, glóbusz köré tekeredő kígyó fölött balra Jézus töviskoszorúval körbefont, lángoló szíve, jobbra pedig Szűz Mária hét tőrrel átdöfött, lángoló szíve látható, fölöttük pedig Krisztus öt vérző Szent Sebe jelenik meg. Krisztus Öt Szent Sebéhez a 16. századtól kezdve éhínség és járványok idején fordultak segítségért. A bal oldalon felirat: "Deus Iesus Mariae Filius". A jobb oldalon felirat: "Maria Virgo Mater Iesu". A breverl aljára felragasztott metszetes lap bal oldalon a jobb oldalhoz hasonlóan három ábrázolás látható. Balra fönt Szent Anasztáz perzsa vértanú levágott feje jelenik meg sugárkoszorúban. Alatta felirat: "S. Anastasius / M. Teror Demonum et Specterorum". Szent Anasztáz démonok, kísértetek és fejfájás ellen védő patrónus volt. Mellette Szent Anasztázia fejereklyéje látható, szintén sugárkoszorúban. Alatta felirat: "S. Anastasia M.". Szent Anasztáziát szintén fejfájás ellen szokták segítségül hívni. A vértanúk kisméretű szentképe alatt Xavéri Szent Ferenc halálának ábrázolása látható. A jezsuita misszionárus mellkasán feszületet tartva a tengerparton fekszik, a háttérben egy hajó látható a viharos tengeren. Xavéri Szent Ferencet tengeri utazás, pestisjárvány, illetve a halál óráján hívták segítségül. A kép alatti felirat nem látszódik.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század közepe
Attributes
medium paper
extent 22,8 x 20,1 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.131.1.P